تاریخچه
1401/3/3 سه‌شنبه اداره حفاظت از زیست بوم دریایی و پایش آلودگی های دریایی
شرح وظایف:

۱. برنامه‌ ریزي و مدیریت‌ زیست‌ بوم ها و سواحل‌ استان به‌ منظور تعیین‌ سلامت‌ و حفاظت‌ زیستگاههاي حساس ساحلی‌ شامل‌ زیستگاههاي مرجانی‌، بسترهاي علفی‌، جلبکزارها، جنگلهاي حرا، مناطق‌ تخم‌ گذاري لاك پشتهاي دریایی‌، پهنه‌ هاي جزر و مدي، مصبها و خوریات، مناطق‌ تخم‌ ریزي پرورشگاهی‌ آبزیان و سایر زیستگاههاي حساس ساحلی‌ و جزایر
با همکاري معاونت‌ تخصصی‌ سازمان.

۲. همکاري در اجراي کنوانسیون تنوع زیستی‌، کنوانسیون حمایت‌ از گونه‌ هاي وحشی‌ مهاجر، کنوانسیون مربوط به‌ تالاب هاي مهم‌ بین‌ المللی‌ بویژه تالاب هاي زیستگاه پرندگان آبزي (رامسر)، کنوانسیون تجارت بین‌ المللی‌ گونه‌ هاي جانوران و گیاهان وحشی‌ در معرض خطر انقراض و نابودي، اتحادیه‌ بین‌ المللی‌ حفاظت‌ از طبیعت‌ و منابع‌ طبیعی‌ و سایر کنوانسیون ها در چارچوب شرح وظایف‌ دفتر زیست‌ بوم هاي دریایی‌.

۳. انجام اقدامات زیست‌ محیطی‌ براي مقابله‌ با آلودگی‌ هاي سموم کشاورزي و غیر کشاورزي، رادیواکتیو، آلاینده هاي پایدار آلی‌ (POPs) و معدنی‌، میکربی‌، مواد مغذي و بیولوژیکی‌ در آب، رسوبات و آبزیان در حوزه هاي آبی‌ و
زیستگاه هاي دریایی‌ با منشاء زمینی‌ و دریایی‌ استان و تهیه‌ گزارشات لازم.

٤. پیاده سازي و اجراي برنامه‌ جامع‌ پایش‌ منابع‌ آلاینده هاي خاص، نفتی‌، فلزات سنگین‌ با منشا خشکی‌ و دریا و نظارت و کنترل کمی‌ و کیفی‌ انواع آلاینده هاي خاص دریا در سطح‌ استان و همکاري در گشت‌ هاي ملی‌ و منطقه‌ اي محیط‌ هاي دریایی‌ کشور.

۵. ارزیابی‌ وضعیت‌ محیط‌ زیست‌ دریایی‌ بر اساس نتایج‌ پایش‌ هاي دائمی‌ آلاینده ها ي خاص، نفتی‌، فلزات سنگین‌ ( سموم کشاورزي و غیر کشاورزي، رادیواکتیو، آلاینده هاي پایدار آلی‌ (POPs) و معدنی‌، میکربی‌، مواد مغذي و بیولوژیکی‌ و تهیه‌ و تدوین‌ استانداردهاي مربوط به‌ آلودگی‌ هاي خاص.

٦. نظارت بر استقرار مناسب‌ انواع صنایع‌ ، خدمات و سازه ها در سواحل‌ و دریا.

۷. حفاظت‌ گونه‌ هاي آسیب‌ پذیر در معرض خطر و در معرض انقراض و زیستگاهها آن در مناطق‌ ساحلی‌ و دریایی‌ (شامل‌ تمامی‌ گونه‌ هاي لاکپشت‌ هاي دریایی‌، ماهیان خاویاري، دلفین‌ ها و نهنگ‌ ها و ...).

۸. بررسی‌ گونه‌ هاي مهاجم‌ ناشی‌ از آب توازن و تکثیر و پرورش گونه‌ هاي وارداتی‌ و تهدیدات اکولوژیک‌ مربوطه‌ و نحوه مقابله‌ با آن.
 
۹. بررسی‌ مرگ و میر آبزیان خلیج‌ فارس، دریاي عمان و دریاي خزر ناشی‌ از شکوفایی‌ پلانکتونی‌ و سایر آلودگی‌ ها و تدوین‌ برنامه‌ هاي کاهش‌ عوامل‌ موثر.

۱۰. شناسایی‌ و بررسی‌ تغییرات پراکنش‌ و تراکم‌ جمعیت‌ گونه‌ هاي جانوري و پوشش‌ گیاهی‌ مناطق‌ ساحلی.

‌ ۱۱. بررسی‌ نحوه رسوبگذاري و یا فرسایش‌ در سواحل‌، خشک‌ کردن دریا و تغییر مورفولوژي نواحی‌ ساحلی‌ (مرداب هاي
مانگروها، مارش هاي شور، خورها و ...).

 ۱۲. مطالعه‌ و بررسی‌ منابع‌ آلوده ساز دریاها و زیستگاههاي دریایی‌ با منشا زمینی‌ و دریایی‌ به‌ منظور جلوگیري از ورود بیش‌ از استاندارد آلودگی‌ ها به‌ محیط‌ هاي دریایی‌.

 ۱۳. بررسی‌ و مطالعه‌ کامل‌ مناطق‌ ساحلی‌ در راستاي اجراي مدیریت‌ زیست‌ بومی‌ مناطق‌ ساحلی‌ خلیج‌ فارس، دریاي عمان و خزر.

 ۱۴. بازسازي مناطق‌ و زیستگاهها حساس ساحلی‌ و دریاي آسیب‌ دیده.

۱۵. انجام سایر امور مربوط که‌ از سوي معاونت‌ متبوع ارجاع می‌ شود.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»