تاریخچه
1401/3/4 چهارشنبه اداره حفاظت و احیاء تالاب ها
شرح وظایف:

۱. انجام اقدامات لازم در خصوص ممنوعیت‌ هرگونه‌ بهره برداري و اقدامی‌ که‌ منجر به‌ تخریب‌ و آلودگی‌ غیر قابل‌ جبران به‌ تالاب ها در سطح‌ استان بر اساس آیین‌ نامه‌ ابلاغی‌ از سوي دفتر تخصصی‌ سازمان مرکزي.

۲. انجام پیگیري هاي لازم در خصوص تامین‌ نیازهاي آبی‌ زیست‌ محیطی‌(حقابه‌) تالاب ها و رودخانه‌ هاي استان از وزارت نیرو(واحد استانی‌) برحسب‌ قانون حفاظت‌ و احیاء تالاب ها.

۳. انجام اقدامات لازم در خصوص ممنوعیت‌ ورود گونه‌ هاي جانوري و گیاهی‌ غیربومی‌ مضر به‌ تالاب هاي استان بر اساس فهرست‌ گونه‌ هاي ممنوعه‌ ابلاغی‌ معاونت‌ تخصصی‌ مربوطه‌ در سازمان مرکزي.

۴. انجام اقدامات لازم در خصوص شناسایی‌ مسایل‌ و تهدیدات تالاب ها و تهیه‌ گزارش هاي اداري از وضعیت‌ تالابهاي تحت‌ مدیریت‌ در اداره کل‌.

۵. انجام بررسی‌ ها و مطالعات لازم در خصوص بهره گیري و جلب‌ مشارکت‌ جوامع‌ محلی‌ و بهره بردار از تالاب ها در راستاي حفاظت‌ زیست‌ محیطی‌ و احیاء تالاب هاي استان و با همکاري و راهنمایی‌ واحد تخصصی‌ ذیربط‌.

۶. انجام برنامه‌ ریزي هاي مدون در خصوص نظارت فنی‌ بر تعیین‌ حد بستر و حریم‌ تالابها ي استان بر ضوابط‌ و دستورالعمل‌ هاي مربوط.

۷. برنامه‌ ریزي و انجام بررسی‌ هاي هیدرولوژیکی‌ و هیدروژئولوژیک‌ تالابها، اثرات متقابل‌ آبهاي دریایی‌ و تالابهاي ساحلی‌، شناسایی‌ فیزیکی‌ و شیمیایی‌ آب تالابهاي استان.
 
۸. انجام اقدامات تخصصی‌ به‌ منظور اندازه گیري حجم‌، کیفیت‌ و زمانبندي آب ورودي به‌ تالاب یا تالاب هاي استان با توجه‌ به‌ سامانه‌ هاي تعیین‌ شده براي تعیین‌ نوسانات تراز آب تالابها.

۹. مشارکت‌ در مطالعات پایه‌ تالابها و رودخانه‌ و تهیه‌ دستورالعمل‌ هاي مقابله‌ با گونه‌ هاي غیربومی‌ و مهاجم‌ و راهنماي تعیین‌ حریم‌ اکولوژیک‌ تالاب ها،طبقه‌ بندي تالابها از نظر موقعیت‌ جغرافیایی‌، اقلیم‌، وسعت‌، چالش‌ هاي زیست‌ محیطی‌، تنوع زیستی‌ و ...

۱۰. انجام مطالعات لازم به‌ منظور بررسی‌ تاریخ‌ دوره هاي ترسالی‌ و خشکسالی‌ تالاب یا تالاب هاي استان، شناخت‌ فون و فلور تالاب ها و تهیه‌ نقشه‌ پوشش‌ گیاهی‌ و پراکندگی‌ گونه‌ هاي جانوري،شناخت‌ زنجیره هاي غذایی‌ و شبکه‌ هاي غذایی‌ تالاب.

۱۱. انجام مطالعات تخصص‌ لازم در خصوص بررسی‌ پویایی‌ جمعیت‌ گونه‌ هاي قابل‌ بهره بردار تالاب یا تالاب هاي استان به‌ منظور تعیین‌ میزان برداشت‌ مجاز از جمعیت‌ گونه‌ هاي مختلف‌ گیاهی‌ و جانوري تالاب.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»