تاریخچه
1400/1/22 یکشنبه اداره حقوقی
١. اجراي قوانین‌ و مقررات حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، بخشنامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و ضوابط‌ ذیربط‌

۲. انجام امور حقوقی‌ اعم‌ از حقوق قانونی‌ و ذاتی‌ محیط‌ زیست‌، رسیدگی‌ و پاسخگویی‌ به‌ کلیه‌ امور مربوط به‌ دعاوي، حمایت‌ و معاضدت قضایی‌ از کارکنان در حدود ماموریت‌ اداري، رسیدگی‌ به‌ شکایات واصله‌ از اشخاص و مراجع‌

۳. مطالعه‌ قوانین‌ و مقررات حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ کشور به‌ منظور ارائه‌ پیشنهاد در مورد تهیه‌ و تدوین‌ لوایح‌ و طرح هاي قانونی‌ مربتط‌ با حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ به‌ دفتر حقوقی‌ سازمان

۴. همکاري در تهیه‌ و تنظیم‌ پیش‌ نویس‌ لوایح‌ قانونی‌ و آیین‌ نامه‌ ها، دستورالعمل‌ هاي حقوقی‌ و شیوه نامه‌ هاي اجرایی‌ قوانین‌ مرتبط‌ و اجراي بخشنامه‌ ها، دستورالاعمل‌ ها و ضوابط‌ صادره در سطح‌ استان

۵. طرح دعاوي مدنی‌، جزایی‌ و اداري و پیگیري صدور اجراییه‌ به‌ طرفیت‌ اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ با رعایت‌ حقوق اداره کل‌ و انجام کلیه‌ اقدامات لازم در مراحل‌ و مراجع‌ قضایی‌ نخستین‌، تجدید نظر، تشخیص‌، دیوان عالی‌ کشور و دیوان
عدالت‌ اداري و دفتر ریاست‌ قوه قضاییه‌ با هماهنگی‌ سازمان

 ٦. حضور در مراجع‌ قضایی‌ و شبه‌ قضایی‌ در کلیه‌ دعاوي مرتبط‌ با قراردادها و تصمیمات در سطح‌ اداره کل‌

٧. حمایت‌ و معاضدت قضایی‌ از کارکنان اداره کل‌ طبق‌ قانون به‌ ویژه حضور به‌ عنوان نماینده اداره کل‌ در دعاوي مرتبط‌ با یگان حفاظت‌ محیط‌ زیست‌

٨. بررسی‌ و اظهار نظر در مورد پرونده هاي قضایی‌، شبه‌ قضایی‌ و تخلفات اداري و انضباطی‌ ، درخواست‌ ارجاع امر به‌ کارشناسی‌ و حضور فعال در کلیه‌ مراحل‌ مذکور

٩. اعمال نظارت تخصصی‌ و ارشاد قضایی‌ در سطح‌ اداره کل‌ و شهرستان هاي مربوطه‌
 
١٠. پشتیبانی‌، رسیدگی‌ و پاسخگویی‌ به‌ کلیه‌ امور مربوط به‌ دعاوي املاك و امور ثبتی‌ 

١١. تنظیم‌ قراردادهاي مورد نیاز اداره کل‌ با اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ با همکاري واحد پشتیبانی‌، فنی‌ و مهندسی‌

١٢. انجام امور حقوقی‌ مرتبط‌ در مورد کنوانسیون ها، تفاهم‌ نامه‌ ها و موافقتنامه‌ هاي اداره کل‌ با سایر نهادها

 ١٣. وصول مطالبات مربوط به‌ تعهدات و قراردادهاي اداره کل‌ و مستندسازي اموال منقول و غیرمنقول اداره کل‌ بر اساس
قوانین‌ و مقررات و همکاري با دفتر حقوقی‌ در این‌ خصوص و تهیه‌ گزارشات لازم

 ١٤. تشکیل‌ بانک‌ اطلاعات املاك اعم‌ از مستند و غیرمستند و رسیدگی‌ به‌ کلیه‌ امور مربوطه‌ و بررسی‌ و جمع‌ آوري اطلاعات در زمینه‌ رفع‌ نواقص‌ و خلاهاي قانونی‌ با همکاي واحدهاي ذیربط

‌ ١٥. تنظیم‌ قراردادهاي مودر نیاز اداره محیط‌ زیست‌ شهرستان با اشخاص حقیقی‌ و حقوقی‌ با همکاري واحد پشتیبانی‌، فنی‌ و مهندسی‌ و نظارت حقوقی‌ در مورد قراردادهاي منعقده..
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»