تاریخچه
1391/12/22 سه‌شنبه اداره بازرسی و مدیریت عملکرد
شرح وظایف:

۱. بازرسی‌ مستمر و دوره ای از واحدهاي تابعه‌ استانی‌ براي سنجش‌ میزان مطابقت‌ عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و ضوابط‌ و شاخصهاي مورد ارزیابی‌ به‌ منظور ارزیابی‌ عملکرد و یافتن‌ کاستی‌ ها، سوءمدیریت‌ و انحرافات از سیاست‌ هاي تعیین‌ شده و ارائه‌ راه حل‌ ها و پیشنهادات براي رفع‌ آنها.
 
۲. بازرسی‌ و سنجش‌ میزان رضات مردمی‌ از واحدهاي مختلف‌ اداره کل‌ و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع در سطح‌ استان و ارایه‌ گزارش مربوطه‌ به‌ دبیرخانه‌ شوراي راهبري توسعه‌ مدیریت‌ استان به‌ منظور اجراي مقررات مرتبط‌.

٣. برقراري ارتباط با سازمان بازرسی‌ استان و ایفاي وظیفه‌ مندرج در ماده ١٢ قانون تشکیل‌ سازمان بازرسی‌ کل‌ کشور، کمیسیون اصل‌ ٨٨ و٩٠ مجلس‌ شوراي اسلامی‌ و واحدهاي نظرسنجی‌ دستگاه ها و رسانه‌ هاي جمعی‌ و مطبوعات.

۴. تهیه‌ و تدوین‌ شاخص‌ هاي اختصاصی‌ ارزیابی‌ عملکرد استان و واحدهاي تابعه‌ با همکاري ستاد.

۵. ارزیابی‌ عملکرد واحدهاي استان بر اساس شاخصهاي اختصاصی‌ و عمومی‌، تکمیل‌ فرم هاي مربوط و تهیه‌ گزارش تحلیلی‌ از نتایج‌ ارزیابی‌ جهت‌ ارایه‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح از جمله‌ کمیته‌ تحول اداري اداره کل‌.

۶. انجام ارزیابی‌ عملکرد سالانه‌ در سه‌ سطح‌ اداره کل‌ - مدیران و کارکنان به‌ استناد دستورالعمل‌ استقرار نظام ارزیابی‌ عملکرد.

٧. تهیه‌ گزارشهاي ادواري در فواصل‌ ماهانه‌، شش‌ ماهه‌ و سالانه‌ براي اطلاع مدیر کل‌ استان از عملکرد واحدهاي مختلف‌.

۸. دریافت‌ شکایات حضوري و مکتوب مردم (مراجعان) از واحدها و کارمندان اداره کل‌ و بررسی‌ و تحقیق‌ پیرامون صحت‌ یا سقم‌ موضوع شکایات و پیگیري تا اخذ نتیجه‌ نهایی‌ به‌ منظور پاسخگویی‌ به‌ شاکی‌.

۹. پیگیري نامه‌ هاي مردمی‌ دریافت‌ شده از سامد و سامانه‌ ارتباط مردمی‌ اداره کل‌ و یا مراجعه‌ حضوري مردمی‌ در سفر مقامات به‌ استان ها.

١٠. انجام وظایف‌ دبیرخانه‌ پیشگیري و مبارزه با رشوه در اداره کل‌.

 ١١. انجام سایر امور مربوط که‌ از سوي طرف مدیرکل‌ استان ارجاع می‌شود.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»