تاریخچه
1400/1/21 شنبه اداره محیط زیست انسانی
اداره محیط زیست انسانی و ارزیابی محیط زیست

۱.پیاده سازي برنامه‌ هاي پیشگیرانه‌ و مقابله‌ اي در خصوص جلوگیري از آلاینده هاي محیط‌ زیست‌ در حوزه آب، خاك، هوا، صوت، امواج و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ ابلاغ شده از سوي سازمان در سطح‌ استان و تهیه‌ گزارشات لازم براي ارایه‌ به‌ واحد تخصصی‌ و سیاست‌ گذار در سازمان مرکزي.

۲. مطالعه‌ و بررسی‌ میدانی‌ در خصوص بهره برداري نامناسب‌ از منابع‌ زیست‌ محیطی‌ حوزه محیط‌ زیست‌ انسانی‌ بمنظور تهیه‌ گزارشات لازم جهت‌ ارایه‌ به‌ مراجع‌ ذیربط‌ و اطلاع رسانی‌ درباره آثار مخرب زیست‌ محیطی‌ در سطح‌ استان.

۳. تجزیه‌ و تحلیل‌ (کمی‌ و کیفی‌) داده هاي ماخوذه از مراکز و ایستگاه هاي پایش‌ لحظه‌ اي و غیرلحظه‌ اي آلودگی‌ هوا در سطح‌ استان، اطلاع رسانی‌ و تهیه‌ گزارشات لازم در خصوص وضعیت‌ کیفی‌ هواي استان یا شهرستان.

۴. بررسی‌ و اعلام نظر در خصوص پروژه هاي مشمول مطالعات ارزیابی‌ اثرات زیست‌ محیطی‌ استان و پاسخگویی‌ به‌ استعلامات واصله‌ در خصوص استقرار و ادامه‌ فعالیت‌ واحدهاي صنعتی‌، تولیدي و خدماتی‌ مطابق‌ با ضوابط‌ و مقررات ذیربط‌.

۵. مطالعه‌، تحقیق‌ و بررسی‌ طرح هاي توسعه‌ اي کشور در سطح‌ استان شامل‌ طرح هاي در دست‌ بهره برداري در حال اجرا و در دست‌ مطالعه‌، به‌ منظور ارایه‌ راهکارهاي هاي زیست‌ محیطی‌ براي بهره برداري بهینه‌ از منابع‌ طبیعی‌ و کاهش‌ اثرات زیست‌ محیطی‌ طرح ها.

۶. بررسی‌ و ارزیابی‌ توان اکولوژیکی‌ منطقه‌ زیستی‌ شهري و روستایی‌ با استفاده از شاخص‌ هاي زیست‌ محیطی‌ براي مکان یابی‌ واحدهاي صنعتی‌، تولیدي و عمرانی‌ منطقه‌ اي به‌ منظور تهیه‌ و تدوین‌ ضوابط‌ مکان یابی‌ بر اساس شرایط‌ منطقه‌ اي و ناحیه‌ اي استان متبوع با هماهنگی‌ و نظارت واحد تخصصی‌ در سازمان مرکزي.

٧. تهیه‌ و تدوین‌ گزارشهاي ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ طرح هاي عمرانی‌، خدماتی‌، صنعتی‌، تولیدي، شهري و کشاورزي استان با تاکید بر شناسایی‌ اثرات زیست‌ محیطی‌ آنها بر محیط‌ زیست‌ استان و ارایه‌ به‌ واحدهاي تخصصی‌ در سازمان مرکزي به‌ منظور شناخت‌ علل‌ بروز اثرات زیست‌ محیطی‌ ناشی‌ از طرح هاي توسعه‌ اي بر محیط‌ زیست‌ و ارایه‌ گزینه‌ هاي مناسب‌ براي کاهش‌ و جبران اثرات نامطلوب آن ها.

۸. همکاري با ستاد در زمینه‌ تعیین‌ سیاستهاي مدیریت‌ حفاظت‌ محیط‌ زیست‌ جهت‌ تحقق‌ اهداف توسعه‌ پایدار و ارزیابی‌ راهبردي آن ها به‌ منظور تعیین‌ الگوهاي مدیریتی‌ با همکاري واحدهاي ذیربط‌

۹. پیگیري برنامه‌ ها و طرح هاي توسعه‌ اي - موضوعی‌ استانی‌ در چارچوب نظام ارزیابی‌ راهبردي محیطی‌ جهت‌ ابلاغ اداره و پایش‌ و امور آزمایشگاه ها به‌ منظور نظارت لازم.
 
١٠. همکاري با ستاد در زمینه‌ کنوانسیون هاي بین‌ المللی‌ و پروتکل‌ ها.

١١. انجام سایر امور مربوط که‌ از سوي واحد تخصصی‌ و سیاستگذار در سازمان مرکزي و مدیرکل‌ استان ابلاغ می‌ شود.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»