تاریخچه
1400/1/22 یکشنبه اداره پایش و امور آزمایشگاه ها


اداره پایش و امور آزمایشگاه ها

۱. راهبري و اجراي برنامه‌ هاي کنترل و پایش‌ محیط‌ زیست‌ در حوزه انسانی‌ و نظارت بر حسن‌ اجراي برنامه‌ هاي ابلاغی‌ از سوي سازمان مرکزي.

۲. انجام گشت‌ هاي تخصصی‌ ویژه براي پیشگیري و جلوگیري از ایجاد هر گونه‌ آلودگی‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ اعم‌ از آب، هوا و خاك و انجام بازدیدهاي ادواري به‌ منظور نظارت بر فعالیت‌ واحدهاي صنعتی‌ و تولیدي.

۳. نظارت بر نحوه انجام پایش‌ هاي ادواري زیست‌ محیطی‌ (غیرخوداظهاري) انجام شده توسط‌ ادارات تابعه‌.

۴. تدوین‌ برنامه‌ هاي نمونه‌ برداري از منابع‌ آلاینده محیط‌ زیست‌ جهت‌ تشخیص‌ نوع آلودگی‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ نتایج‌ حاصل‌ از آزمایشات به‌ منظور جلوگیري از آلودگی‌ محیط‌ اعم‌ از کمی‌ و کیفی‌ با بهره گیري از روش هاي نوین‌.

۵. راهبري ایستگاه هاي پایش‌ محیطی‌ سنجش‌ آلودگی‌ هوا، آب، خاك شامل‌: جانمایی‌، برنامه‌ ریزي براي توسعه‌ سیستم‌ هاي پایش‌، اطمینان از عملکرد سیستم‌ هاي کنترل، حفظ‌ و نگهداري و کالیبراسیون و تعمیر دوره اي.

۶. جمع‌ آوري اطلاعات و آمار مربوط به‌ ایستگاه هاي پایش‌ آلودگی‌ هوا و صنایع‌ آلاینده و تقویت‌ بانک‌ اطلاعاتی‌ به‌ منظور ارائه‌ هشدارهاي لازم.

۷. نظارت بر نصب‌ و راه اندازي سیستم‌ هاي پایش‌ لحظه‌ اي و مداوم (آنلاین‌) آلودگی‌ در منابع‌ زیست‌ محیطی‌ (هوا، آب و خاك) به‌ بهره گیري از فنآوري هاي پیشرفته‌.

٨. برنامه‌ ریزي، بررسی‌ و مبادله‌ اطلاعات پایش‌ لحظه‌ اي استان در سامانه‌ نظام یکپارچه‌ پایش‌ محیط‌ زیست‌ کشور و نظارت بر حسن‌ اجراي آن.

٩. نظارت بر نحوه فعالت‌ مراکز معاینه‌ فنی‌ خودروهاي سبک‌ و سنگین.

‌ ١٠. نظارت بر نحوه پیگیري اخطاریه‌ هاي زیست‌ محیطی‌ صادره توسط‌ ادارات تابعه‌.

١١. بررسی‌ و پاسخگویی‌ به‌ شکواییه‌ هاي واصله‌ در ارتباط با نحوه عملکرد وحدهاي صنعتی‌، تولیدي و خدماتی‌ با همکاري واحد مدیریت‌ عملکرد اداره کل‌.

١٢. نظارت بر نحوه بهره برداري از منابع‌ طبیعی‌ (سطحی‌ و زیرزمینی‌) از قبیل‌ معادن، جنگلها، مراتع‌، اراضی‌ و ... در مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌.

١٣. ایجاد ارتباط، اطلاع رسانی‌ و همکاري با مسئولین‌ و بومیان مناطق‌ به‌ منظور پایش‌ و حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ و جلوگیري از تخریب‌ و آسیب‌ رساندن به‌ مواهب‌ طبیعی‌ خصوصاً در پارك هاي ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده و... سازمان.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»