تاریخچه
1400/1/21 شنبه اداره محیط زیست طبیعی
شرح وظایف:

١- انجام بررسی‌ ومطالعات میدانی‌ زیست‌ شناسی‌ گونه‌ هاي مختلف‌ حیات وحـش‌ اسـتان (پسـتانداران، پرنـدگان، خزنـدگان، دوزیستان و...) با هدف شناسایی‌ و مقابله‌ با عوامل‌ تهدید زیست‌ محیطی‌ و حفاظـت‌ از آنهـا بـا اسـتفاده از شـاخص‌ هـاي تدوین‌ شده ابلاغی‌ دفتر تخصصی‌ در سازمان مرکزي و ارایـه‌ گزارشـات لازم از نتیجـه‌ اقـدامات ووضـعیت‌ گونـه‌ هـاي مختلف‌ حیات وحش‌ به‌ دفتر مذکور.

٢- نظارت و پیاده سازي ضوابط‌ ابلاغی‌ سازمان در خصوص نحوه صدور مجوز پروانه‌ هاي ورود و خروج گونه‌ هاي مختلف‌ حیوانات وحشی‌ خصوصاً گونه‌ هاي سایتیس‌(اجراي قانون کنوانسیون تجارت بین‌ المللی‌ گونه‌ هاي جانوران وحشی‌ در معرض نابودي) در سطح‌ استان با تایید دفتر تخصص‌ در سازمان مرکزي و کنترل ورود و خروج آنها با همکاري اداره گمرگ استان.

٣- انجام اقدامات لازم در خصوص اجرایی‌ نمودن برنامه‌ هاي حفاظتی‌ و مدیریتی‌ (برنامه‌ عمل‌) گونه‌ هاي شاخص‌ و آندمیک‌ ابلاغ شده از سوي واحد تخصصی‌ در سازمان مرکزي و شناسایی‌ نقاط داراي ظرفیت‌ حفاظت‌ (غناي گونه‌ اي و گونه‌ هاي منحصر بفرد) و تهیه‌ گزارش لازم از نتایج‌ اقدامات به‌ مراجع‌ ذیربط‌.

٤- انجام بررسی‌ هاي تخصصی‌ در خصوص چگونگی‌ تعیین‌ محدوده منطقه‌ شکار ممنوع (مکانی‌، زمانی‌) وضرورت حفظ‌ کمی‌ و کیفی‌ گونه‌ اي از منابع‌ حیات وحش‌ و ارایه‌ پیشنهاد به‌ دفتر تخصصی‌ در سازمان مرکزي براي سیر مراحل‌ تصویب‌ در شورایعالی‌ محیط‌ زیست‌ کشور.

۵- نظارت واعلام نظر در خصوص صدور پروانه‌ هاي انتفاعی‌، احداث مرکز نگهداي جانوران وحشی‌، نمایشگاه ها(تاکسیدرمی‌) و... با توجه‌ به‌ ضوابط‌ و سیاست‌ هاي ابلاغی‌ واحد تخصصی‌ در سازمان مرکزي.

٦- انجام اقدامات لازم در خصوص حفاظت‌ سایت‌ هاي حیات وحش‌ در اکوسیستم‌ هاي حساس و شکننده و اخذ مشاور تخصصی‌ از واحدهاي تخصصی‌ در حوزه ستادي.

٧- پیاده سازي و اجراي ضوابط‌ اجرایی‌ احیاي جانوران وحشی‌ در معرض خطر در مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌ و شکار ممنوع اداره کل‌ و تهیه‌ گزارشات تخصصی‌ لازم براي ارایه‌ به‌ واحد سیاستگذار در حوزه مرکزي.

٨- انجام مطالعات تخصصی‌ اثرات پدیده هاي طبیعی‌ همچون خشکسالی‌، سیل‌، طوفان بر حیات وحش‌ و زیستگاههاي آنها در سطح‌ و تهیه‌ گزارشات لازم براي ارایه‌ به‌ واحد تخصصی‌ در سازمان مرکزي براي استفاده در تدوین‌ سیاست‌ هاي و راهبردهاي زیست‌ محیطی‌ مربوط.
 
٩- تهیه‌ وتدوین‌ طرح هاي مدیریت‌ مناطق‌ چهارگانه‌ (توجیهی‌ و تفصیلی‌) استان، تغییر کاربري اراضی‌ و یا استقرار پروژه هاي عمرانی‌، تولیدي و صنعتی‌ در مناطق‌ چهارگانه‌، مناطق‌ حساس و شکننده و همچنین‌ طرح ها و پروژه هاي مشمول ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ با هماهنگی‌ واحد تخصصی‌ در سازمان مرکزي.

١٠- انجام اقدامات لازم در خصوص رسیدگی‌ به‌ بیماري هاي حیات وحش‌ در سطح‌ استان ( پارك هاي ملی‌ و مناطق‌ حفاظت‌ شده و...) و بررسی‌ بیماري هاي مشترك بین‌ انسان، دام و حیات وحش‌ و ارایه‌ راهکارهاي تخصصی‌ براي پیشگیري و کنترل بیماریها در حیات وحش‌ مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌ اداره کل‌ با توجه‌ به‌ تجربیات و مطالعه‌ میدانی‌

١١- اجراي مدیریت‌ بهداشت‌، درمان ، پیشگیري و کنترل بیماریهاي گونه‌ هاي جانوران همچنین‌ نظارت فنی‌ و تخصصی‌ بر انجام اقدامات ضروري (بیهوشی‌، عملیات زنده گیري، امداد و نجات حیات وحش‌) و...

١٢- عملیاتی‌ نمودن و اجراي دستورالعمل‌ هاي مربوط به‌ بهره برداري پایدار حیات وحش‌ با هماهنگی‌ واحدهاي ذیربط‌ در سازمان مرکزي.

١٣- انجام اقدام لازم براي صدور مجوز دفع‌ حیوانات آسیب‌ رسان با توجه‌ به‌ دستورالعمل‌ هاي مربوطه‌ و جمع‌ آوري آمار و اطلاعات و جمع‌ بندي گزارش هاي مربوطه‌ براي ارایه‌ به‌ مقام مافوق.

١٤- تجزیه‌ و تحلیل‌ کمی‌ و کیفی‌ جمعیت‌ حیات وحش‌ به‌ ویژه گونه‌ هاي قابل‌ شکار از طریق‌ جمع‌ آوري آمار و اطلاعات از واحدهاي عمل‌ کننده به‌ منظور مدیریت‌ و حفاظت‌ از حیات وحش‌ استان.

١٥- انجام بررسی‌ هاي لازم و جامع‌ در زمینه‌ شناسایی‌، تعیین‌ جهت‌، نرخ زادآوري، بررسی‌ عادات و رفتار، شرایط‌ زیستی‌ و سایر پارامترهاي زیست‌ شناختی‌ گونه‌ هاي حیات وحش‌ و اعلام گونه‌ هاي قابل‌ بهره برداري، نادر، در خطر انقراض و گونه‌ هاي آسیب‌ رسان و اعلام نظر در خصوص خسارات وارده بر دام و محصولات کشاورزي در مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌ اداره کل‌.

١٦- انجام امور مربوط به‌ کنوانسیون حفاظت‌ از گونه‌ هاي مهاجم‌ و وحی‌ CMS و تدوین‌ گزارش هاي سالانه‌ و پاسخگویی‌ به‌ شکایات.

١٧- تهیه‌ و تکمیل‌ بانک‌ هاي مطالعاتی‌ مرجع‌ نمونه‌ هاي جانوري، گیاهی‌ استان.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»