تاریخچه
1400/1/22 یکشنبه اداره امور مالی


۱. درخواست‌ وجه‌ و وصول اعتبارات تخصیصی‌ بودجه‌ در قالب‌ اعبترات مصوب و درآمدها و سپرده ها و مطالبات قانونی‌ و نگهداري حساب آنها.

٢. درخواست‌ وجه‌ از سازمان بازنشستگی‌ کشور به‌ منظور پرداخت‌ حقوق بازنشستگان و موظفین‌ ومستمري بگیران.

۳. نگهداري حساب اعتبارات و تعهدات به‌ تفکیک‌ برنامه‌ ها، فعالیت‌ ها، پروژه ها و بر حسب‌ مواد بودجه‌ تخصیصی‌ و ارائه‌ گزارش نهایی‌ اعتبارات هزینه‌ شده.

۴. تهیه‌ و تنظیم‌ لیست‌ حقوق و اسناد هزینه‌ هاي جاري، عمرانی‌ و انتقالی‌ و فهرست‌ کسور بازنشستگی‌ و رسیدگی‌ به‌ اسناد آنها.

۵. صدور چک‌، حواله‌، تنخواه گردان و پرداخت‌ هزینه‌ هاي اداره کل‌ با رعایت‌ مقررات مربوطه‌.

۶. رسیدگی‌ به‌ اسناد اموال و کالاهاي خریداري شده از نظر انطباق با قوانین‌ و مقررات مالی‌ و رسیدگی‌ به‌ حساب کالاها و تاموال وارده و صادره و پلاك کوبی‌ و فروش و تحویل‌ اموال و نگهداري اسناد هزینه‌ و دفاتر اموال.

۷. نگهداري دفاتر معین‌، روزنام و کل‌ و ثبت‌ و طبقه‌ بندي مستمر عملیات حساداري و تهیه‌ بیلان ماهانه‌ و صورتحساب هاي ضروري اداره کل‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات.
 
۸. نگهاري حساب تنخواه گردان، بدهکاري، پیش‌ پرداخت‌ ها و علی‌ الحساب ها و تعقیب‌ و تسویه‌ و واریز آنها قبل‌ از انقضاي مهلت‌ قانونی‌.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»