تاریخچه
1401/2/23 جمعه چارت تشکیلاتی
تشکیلات اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام
شماره پست عنوان پست
1-6 مدیر کل
2-6 کارشناس پیگیری
3-6 مسئول دفتر
4-6 رئیس
5-6 کارشناس روابط عمومی
6-6 کارشناس روابط عمومی
7-6 رئیس
8-6 کارشناس مدیریت عملکرد
9-6 کارشناس مدیریت عملکرد
10-6 رئیس
11-6 کارشناس حراست
12-6 کارشناس پدافند غیر عامل
13-6 کارشناس IT
14-6 نگهبان
15-6 نگهبان
16-6 رئیس
17-6 کارشناس بودجه
18-6 کارشناس آمایش سرزمین و ارزیابی توان
19-6 کارشناس تشکیلات و تحول اداری
20-6 کارشناس مسئول فناوری اطلاعات
21-6 کارشناس فناوری اطلاعات
22-6 کارشناس سنجش راه دور
23-6 کارشناس آمار
24-6 رئیس
25-6 کارشناس آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست
26-6 کارشناس مشارکتهای مردمی
27-6 کارشناس پژوهش
اداره یگان حفاظت محیط زیست
28-6 رئیس (فرمانده یگان)
29-6 کارشناس اطلاعات و عملیات
30-6 کارشناس ارتباطات و مخابرات
31-6 کارشناس امور انتظامی
32-6 محیط بان اسلحه دار
33-6 محیط بان راننده
34-6 محیط بان
معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و منابع انسانی
35-6 معاون
اداره منابع انسانی و پشتیبانی
36-6 رئیس
37-6 کارشناس طبقه بندی مشاغل
38-6 کارشناس امور اداری
39-6 مسئول خدمات اداری و مالی
40-6 مسئول امور اداری
41-6 کارشناس مسئول پشتیبانی و فنی و مهندسی
42-6 کارشناس پشتیبانی و فنی مهندسی
43-6 کارپرداز
44-6 انبار دار
اداره امور مالی
45-6 رئیس
46-6 کارشناس امور مالی
47-6 حسابدار
48-6 حسابدار و جمعدار
ادره حقوقی
49-6 رئیس
50-6 کارشناس حقوقی
51-6 کارشناس حقوقی
معاونت محیط زیست انسانی
52-6 معاون
اداره ارزیابی زیست محیطی، بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم
53-6 رئیس
54-6 کارشناس ارزیابی محیط زیست
55-6 کارشناس ارزیابی محیط زیست
56-6 کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم
57-6 کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم
اداره پایش و آزمایشگاهها
58-6 رئیس
59-6 کارشناس آزمایشگاه محیط زیست
60-6 کارشناس آزمایشگاه محیط زیست
61-6 کارشناس آزمایشگاه محیط زیست
62-6 کارشناس پایش محیط زیست
63-6 کارشناس پایش محیط زیست
اداره مدیریت زیست محیطی آب و خاک و پسماند
64-6 رئیس
65-6 کارشناس بررسی آلودگی آب وخاک
66-6 کارشناس بررسی آلودگی آب وخاک
67-6 کارشناس مسئول نظارت بر مدیریت پسماند
68-6 کارشناس نظارت بر مدیریت پسماند
69-6 کارشناس نظارت بر مدیریت پسماند
معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
70-6 معاون
اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش و موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی
71-6 رئیس
72-6 کارشناس بیماریهای حیات وحش
73-6 کارشناس مسئول حیات وحش
74-6 کارشناس حیات وحش
75-6 کارشناس حیات وحش
76-6 کارشناس موزه و ژنتیک
اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق
77-6 رئیس
78-6 کارشناس زیستگاهها و امور مناطق
79-6 کارشناس زیستگاهها و امور مناطق
80-6 کارشناس زیستگاهها و امور مناطق
81-6 کارشناس حفاظت و احیای تالابها
82-6 کارشناس حفاظت و احیای تالابها
83-6 کارشناس حفاظت و احیای تالابها
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایلام
84-6 رئیس(فرمانده یگان)
85-6 معاون
86-6 کارشناس حقوقی
87-6 کارشناس امور مالی
88-6 مسئول خدمات اداری
89-6 کارشناس آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست
90-6 کارشناس مسئول پایش و آزمایشگاه محیط زیست
91-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
92-6 محیط بان
93-6 محیط بان اسلحه دار
94-6 محیط بان راننده
95-6 نگهبان
محیط بانی بینا و بیجار
96-6 محیط بان (فرمانده یگان)
97-6 محیط بان جانشین
98-6 محیط بان اسلحه دار
99-6 محیط بان اسلحه دار
100-6 محیط بان راننده
101-6 محیط بان راننده
102-6 محیط بان نگهبان
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چرداول
103-6 رئیس (فرمانده یگان)
104-6 معاون
105-6 کارشناس حقوقی
106-6 کارشناس امور مالی و اداری
107-6 کارشناس آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست
108-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
109-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
110-6 محیط بان
111-6 محیط بان اسلحه دار
112-6 محیط بان راننده
113-6 مسئول( نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان هلیلان)
114-6 کارشناس پایش محیط زیست (نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان هلیلان)
115-6 کارشناس پایش محیط زیست (نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان هلیلان
116-6 محیط بان اسلحه دار( نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان هلیلان)
117-6 محیط بان راننده (نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان هلیلان)
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دره شهر
118-6 رئیس (فرمانده یگان)
119-6 معاون
120-6 کارشناس امور حقوقی
121-6 کارشناس امور اداری و مالی
122-6 کارشناس آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست
123-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
124-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
125-6 محیط بان
126-6 محیط بان اسلحه دار
127-6 محیط بان راننده
128-6 مسئول( نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بدره)
129-6 کارشناس پایش محیط زیست (نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بدره)
130-6 کارشناس پایش محیط زیست (نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بدره)
131-6 محیط بان راننده (نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بدره)
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایوان
132-6 رئیس فرمانده یگان
133-6 معاون
134-6 کارشناس حقوقی
135-6 کارشناس امور اداری و مالی
136-6 کارشناس آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست
137-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
138-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
139-6 محیط بان
140-6 محیط بان
141-6 محیط بان اسلحه دار
142-6 محیط بان راننده
منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ
143-6 مسئول( فرمانده یگان)
144-6 محیط بان اسلحه دار
145-6 محیط بان
146-4 محیط بان راننده
147-6 محیط بان نگهبان
148-6 محیط بان نگهبان
محیط بانی زرنه
149-6 محیط بان ( فرمانده یگان)
150-6 محیط بان(جانشین)
151-6 محیط بان اسلحه دار
152-6 محیط بان اسلحه دار
153-6 محیط بان راننده
154-6 محیط بان راننده
155-6 محیط بان نگهبان
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهلران
156-6 رئیس (فرمانده یگان)
157-6 معاون
158-6 کارشناس حقوقی
159-6 کارشناس امور اداری و مالی
160-6 کارشناس آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست
161-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
162-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
163-6 محیط بان
164-6 محیط بان اسلحه دار
165-6 محیط بان راننده
166-6 نگهبان
محیط بانی زرین آباد
167-6 محیط بان ( فرمانده یگان)
168-6 محیط بان(جانشین)
169-6 محیط بان اسلحه دار
170-6 محیط بان اسلحه دار
171-6 محیط بان راننده
172-6 محیط بان راننده
173-6 محیط بان نگهبان
174-6 محیط بان نگهبان
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهران
175-6 رئیس (فرمانده یگان)
176-6 معاون
177-6 کارشناس حقوقی
178-6 کارشناس آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست
179-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
180-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
181-6 محیط بان
182-6 محیط بان اسلحه دار
183-6 محیط بان راننده
184-6 نگهبان
منطقه حفاظت شده کولگ
185-6 مسئول (فرمانده یگان)
186-6 محیط بان اسلحه دار
187-6 محیط بان راننده
188-6 محیط بان نگهبان
189-6 محیط بان
نگهبان
محیط بانی صالح آباد
190-6 محیط بان(فرمانده یگان)
191-6 محیط بان( جانشین)
192-6 محیط بان اسلحه دار
193-6 محیط بان اسلحه دار
194-6 محیط بان راننده
195-6 محیط بان راننده
196-6 محیط بان نگهبان
197-6 محیط بان نگهبان
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبدانان
198-6 رئیس (فرمانده یگان)
199-6 معاون
200-6 کارشناس حقوقی
201-6 کارشناس امور اداری و مالی
202-6 کارشناس آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست
203-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
204-6 کارشناس پایش و آزمایشگاه محیط زیست
205-6 محیط بان
206-6 محیط بان اسلحه دار
207-6 محیط بان راننده
208-6 نگهبان
منطقه حفاظت شده کبیر کوه
228-6 مسئول (فرمانده یگان)
229-6 محیط بان جانشین
230-6 محیط بان اسلحه دار
231-6 محیط بان راننده
232-6 محیط بان نگهبان

1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»