تاریخچه
1391/12/22 سه‌شنبه
۱. راهبري و نظارت براجراي قوانین‌ حفاظت‌ و بهسازي محیط‌ زیست‌ و قانون هوا پاك، خاك، مدیریت‌ پسماند و سایر قوانین‌ مربوطه.

۲. راهبري امور محیط‌ زیست‌ انسانی‌ و ارزیابی‌ محیط‌ زیست‌ در سطح‌ استان بر اساس سیاست‌ ها، خط‌ مشی‌ ها و برنامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي ابلاغی‌ از معاونت‌ تخصصی‌ در سازمان مرکزي.

۳. راهبري امور پایش‌ و امور آزمایشگاه هاي محیط‌ زیست‌ انسانی‌ در سطح‌ استان بر اساس سیاست‌ ها، خط‌ مشی‌ ها و برنامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي ابلاغی‌ از معاونت‌ تخصصی‌ در سازمان مرکزي.

۴. راهبري امور حفاظت‌ مدیریت‌ زیست‌ محیطی‌ آب و خاك در سطح‌ استان بر اساس سیاست‌ ها، خط‌ مشی‌ ها و برنامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي ابلاغی‌ از معاونت‌ تخصصی‌ در سازمان مرکزي.

۵. راهبري امور مدیریت‌ پسماند بر اساس سیاست‌ ها، خط‌ مشی‌ ها و برنامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي ابلاغی‌ از معاونت‌ تخصصی‌ در سازمان مرکزي.

۶. راهبري دبیرخانه‌ کارگروه هاي استانی‌ محیط‌ زیست‌ نظیر کارگروه طرح جامع‌ کاهش‌ آلودگی‌ هوا، مدیریت‌ پسماند، آمایش‌ سرزمین‌، گرد و غبار و سایر کارگروههاي تخصصی‌ در سطح‌ استان.

۷. هماهنگی‌ راهبردي با ستاد در امور محوله‌ و ارایه‌ تحلیل‌ هاي و گزارشات تخصصی‌ در خصوص وضعیت‌ امور محیط‌ زیست‌ انسانی‌ استان.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»