تاریخچه
1400/1/22 یکشنبه اداره مدیریت زیست محیطی آب، خاک و پسماند


١- حفاظت‌ و صیانت‌ از خاك، منابع‌ آب هاي سطحی‌ و زیرزمینی‌ و پیشگیري از آلودگی‌ آنها و کنترل و کاهش‌ آلودگی‌ ها.
 
۲- جلوگیري از آلوده شدن آبخوان هاي ناي از عوامل‌ مختلف‌ از قبیل‌ خشکسالی‌، طرح هاي عمرانی‌ و فعالیت‌ هاي معدنی‌ و نفتی‌، تخلیه‌ فاضلاب و سایر منابع‌ آلاینده و بهره برداري نامناسب‌ از منابع‌ آبهاي زیرزمینی‌.

٣- پیاده سازي و اجراي سیاست‌ هاي سازمان در خصوص مدیریت‌ زیست‌ محیطی‌ منابع‌ آبهاي سطحی‌ و زیرزمینی‌ با اولویت‌ هاي دشتهاي محرابی‌، فرونشست‌، ممنوعه‌ و حساس به‌ منظور کاهش‌ پیامدهاي منفی‌ آن.

٤- اجراي مقررات و قوانین‌، آیین‌ نامه‌ ها، ضوابط‌، استانداردها و دستورالعمل‌ هاي تخصصی‌ در خصوص حفاظت‌ و مدیریت‌ زیست‌ محیطی‌ منابع‌ آبهاي سطحی‌ و زیرزمینی‌ و پایش‌ کلیه‌ آلودگی‌ هاي ناشی‌ از معادن و فعالیت‌ هاي معدنی‌ در سطح‌ استان.

۵- انجام اقدامات لازم در جهت‌ کنترل و کاهش‌ آلودگی‌ و ترمیم‌ اثرات سوء وارده به‌ قناتها به‌ منظور حفاظت‌ و صیانت‌ از قنات ها و منابع‌ آبهاي سطحی‌ و زیرزمینی‌ مربوطه‌.

٦- اجراي برنامه‌ هاي احیا رودخانه‌ هاي استان، تعیین‌ میزان خودپالایی‌ حوزه هاي آبی‌ استان بر اساس راهبردها و سیاست‌ هاي درونی‌ معاونت‌ تخصصی‌ ستادي و تهیه‌ و ارایه‌ گزارش هاي لازم.

٧- انجام اقدامات در زمینه‌ مدیریت‌ زیست‌ محیطی‌ بحران ها و حوادث غیرمترقبه‌ طبیعی‌ و انسان ساخت‌ با همکاري و همیاري سایر دستگاه هاي اجرایی‌ ذیربط‌ در استان.

٨- انجام اقدامات لازم در حوزه مدیریت‌ حفاظت‌ و بهره برداري پایدار، کنترلی‌ و احیا خاك در سطح‌ اداره کل‌.

 ٩- مطالعه‌ و بررسی‌ وضعیت‌ آلودگی‌ خاك، آثار زیست‌ محیطی‌ بهره برداري از منابع‌ خاك در سطح‌ استان

١٠-انجام اقدامات لازم به‌ منظور جلوگیري از آثار مخرب عوامل‌ مختلف‌ آلوده کننده خاك.

١١- پایش‌ خاك هاي آلوده، شناسایی‌ مواد آلاینده خاك و اشخاص آلوده کننده آن و اعلام وضعیت‌ اضطراري بر اساس حدود مجاز آلودگی‌ خاك و آلاینده هاي ورودي به‌ آن براي کاربري هاي مختلف‌.

١٢- تهیه‌ اطلاعات به‌ منظور ارایه‌ هشدارهاي لازم در ارتباط با آلودگی‌ خاك و ارایه‌ راه حل‌ هاي رفع‌ آلودگی‌ ها از طریق‌ اقدامات فرهنگی‌ و قانونی‌.

١٣- انجام اقدامات لازم در خصوص اجراي برنامه‌ هاي احیاء و ترمیم‌، پاکسازي خاکهاي آلوده، رفع‌ آلودگی‌ و جبران خسارات وارده به‌ خاك در سطح‌ استان.

١٤- انجام اقدامات لازم در خصوص مقابله‌ با حوادث شیمیایی‌ خطرناك مطابق‌ مقررات و دستورالعمل‌ هاي ابلاغی.

‌ ۱۵- بررسی‌ و محدودیت‌ و ممنوعیت‌ تولید واردات و مصرف مواد شیمیایی‌ خطرناك بر اساس اولویت‌ ها و استفاده از جایگزین‌ هاي مناسب‌ زیست‌ محیطی‌، قابل‌ دسترس و مناسب‌ با شرایط‌ کشور

۱۶- اجراي سیاست‌ هاي لازم ابلاغی‌ براي کنترل و کاربرد انواع سموم و کودها

١٧- کنترل و کاهش‌ آلایندگی‌ و مخاطرات زیست‌ محیطی‌ انواع فاضلاب و پساب.
 
١٨- نظارت بر اجراي دستورالعمل‌ هاي ابلاغی‌ در زمینه‌ بازچرخانی‌ و استفاده مجدد از پساب هاي شهري، صنعتی‌ و زهاب هاي کشاورزي

١٩- تهیه‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آمار و ارایه‌ گزارش هاي مربوطه‌ از وضعیت‌ آلایندگی‌ انواع فاضلاب و پساب و اقدامات انجام شده

٢٠- اجراي کلیه‌ قوانین‌، مقررات، دستورالعمل‌ هاي ابلاغی‌ از سوي حوزه ستادي در زمینه‌ مدیریت‌ زیست‌ محیطی‌ و حفاظت‌ از خاك و منابع‌ آبی‌ (سطحی‌، زیرزمینی‌) و پیشگیري از آلودگی‌ آنها و کنترل و کاهش‌ آلاینده و ارایه‌ گزارش هاي لازم.

مدیریت پسماند

١-نظارت بر حسن‌ اجراي قانون مدیریت‌ پسماند در خصوص کلیه‌ پسماندها (صنعتی‌، ویژه، عادي، پزشکی‌ و ...).

٢- همکاري و تعامل‌ با دفتر مدیریت‌ پسمانددر زمینه‌ هاي تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌ هاي جامع‌ و راهبردي مدیریت‌ زیست‌ محیطی‌
انواع پسماند.

٣- همکاري و تعامل‌ با دفتر مدیریت‌ پسماند حوزه ستادي در ایجاد بانک‌ هاي اطلاعاتی‌ انواع پسماندها.

 ۴- پیگیري و نظارت بر نحوه عملکرد ادارات تابعه‌، دستگاههاي اجرایی‌ استان در زمینه‌ مدیریت‌ کلیه‌ پسماندها.

۵- همکاري در تهیه‌ نقشه‌ هاي بهینه‌ بندي و آمایش‌ پسماندهاي با هماهنگی‌ واحدهاي ذیربط‌ در ستادي و استانی‌.

۶- نظارت بر دستورالعمل‌ هاي چرخه‌ تولید بازیافت‌ و فع‌ اصولی‌ پسماندها و ضایعات و شیرابه‌ هاي تولید شده در این‌ چرخه‌.

۷- انتخاب و معرفی‌ محل‌ هاي دفع‌ پسماند و نظارت بر نحوه اجرا و پایش‌ محیط‌ زیست‌ براي کلیه‌ محل‌ هاي دفع‌ و فدن
پسماندهاي مذکور.

 ٨- ایجاد و مدیریت‌ پورتال بخش‌ پسماند و به‌ روز رسانی‌ آن در سطح‌ اداره کل‌.

٩- پیگیري و انجام کلیه‌ اقدامات لازم در خصوص واردات و صادرات و ترانزیت‌ پسماندها (سرزمینی‌ و فراسرزمینی‌).

۱۰- بررسی‌ درخواست‌ هاي صدور مجوز واردات، صادرات و ترانزیت‌ انواع پسماندها و پاسخ‌ نهایی‌ (صدور یا عدم صدور
مجوز) پس‌ از کسب‌ اطمینان از مدیریت‌ زیست‌ محیطی‌ و دفع‌ نهایی‌ آنها.
 
١١- پیگیري کلیه‌ دستورالعمل‌ هاي صادره از سوي دفتر مدیریت‌ پسماند در زمینه‌ پسماندها و نظارت براي اجراي دقیق‌ آنها.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»