تاریخچه
1391/12/22 سه‌شنبه
شرح وظایف:

۱.اطلاع رسانی‌ به‌ موقع‌ به‌ کارکنان اداره کل‌ از نحوه نفوذ و توطئه‌ احتمالی‌ عوامل‌ بیگانـه‌ و ضـدانقلاب داخلـی‌ و خـارجی‌ وعوامل‌ ایجاد نارضایتی‌ با همکاري دستگاه هاي ذیصلاح استانی‌.

۲. جمع‌ آوري اطلاعات محیط‌، واحدهاي تابعه‌، اقشار مرتبط‌ و ارزیابی‌ و تجزیه‌ تحلیل‌ اخبار و گـزارش هـا بـراي ارائـه‌ بـه‌ بالاترین‌ مقام ذیصلاح استانی‌.

۳. تعیین‌ صلاحیت‌ کارکنان (نامزدهاي تصدي مشاغل‌ حساس)، پیمانکاران و هیات هاي اعزامی‌ از - بـه‌ خـارج از کشـور بـا همکاري واحدهاي ذیصلاح استانی‌.

۴. شناسایی‌ عوامل‌ و گلوگاه فساد اداري، مالی‌ و اقتصادي در اداره کل‌ و واحدهاي تابعه‌ و انجام اقدامات لازم.

 ۵. نظارت و اجراي طرح هاي حفاظت‌ و امنیت‌ فضاي تولید و تبادل اطلاعات با توجه‌ به‌ سیاستها و ضوابط‌ مربوطه‌.

۶. حفاظت‌ از سیستمهاي سخت‌ افزاري، نرم افزاري وشبکه‌ اداره کل‌.

٧. انجام امور دبیرخانه‌ محرمانه‌ مکاتبات، اسناد و اطلاعات طبقه‌ بندي شده.

٨. صدور کارت شناسایی‌ و تردد براي کارکنان وکنترل افراد و وسایط‌ نقلیه‌ متردد به‌ اماکن‌ وتاسیسات.

٩. نظارت و اجراي طرح هاي حفاظت‌ فیزیکی‌ در مورد اماکن‌، اموال، تاسیسات، اشیا و اموال خاص، جلسات و مراسم‌ ها.
 
١٠. اقدامات لازم و مرتبط‌ با پدافند غیر عامل‌.

١١. همکاري و تعامل‌ با واحدهاي اطلاعاتی‌ و امنیتی‌ استان در تهیه‌ و ارایه‌ گزارش هـاي طبقـه‌ بنـدي شـده جهـت‌ ارایـه‌ مقـام ذیصلاح.

١٢. انجام سایر امور مربوط که‌ از سوي طرف مدیرکل‌ استان ارجاع می‌ شود.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»