بیابان
چهارشنبه 23 اسفند 1391 27 خرداد = 17 ژوئن : روز جهانی مبارزه با بیابان زدایی
 
امتیاز دهی