تاریخچه
1400/1/21 شنبه اداره محیط زیست طبیعی

-  شرح وظائف اداره محيط زيست طبيعي

-  • مشارکت در تهيه طرح هاي مديريت جامع وتفضيلي مناطق، زيستگاه هاي خشک و بياباني، جنگلي، مرتعي و کوهستاني و مديريت غارها.
-  •  بررسي ظرفيت مراتع واقع در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش جهت اتخاذ تدابير لازم براي بهره برداري معقول.
-  • بررسي و شناسايي منابع اکولوژيکي موجود دراستان با استفاده از روش هاي مختلف شناسايي منابع از جمله: آمار برداري، نمونه برداري، استفاده از عکسهاي هوايي و ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيايي .
-  •  نقشه سازي منابع شامل نقشه هاي: اقليم ، هيدرولوژي، شکل زمين، زمين شناسي، خاک،‌دپوشش گياهي، زيستگاه ها و جانوران
-  • انجام بررسي هاي بيولوژيکي و اکولوژيکي و بررسي هاي لازم درباره عادات و رفتار ، توليد مثل و شناسايي گونه هاي مختلف حيات وحش .
-  • انجام بررسيهاي لازم و جامع در زمينه هاي شناسايي، تجزيه و تحليل کمي و کيفي جمعيت، نرخ زادآوري، بررسي عادات و رفتار، شرايط زيستي و ساير پارامترهاي زيست شناختي گونه هاي مختلف پستانداران پرندگان /گونه هاي آبزيان و خزندگان و دوزيستان به منظور مشخص نمودن وضعيت جمعيت گونه هاي مختلف در استان و نيز اعلام گونه هاي قابل بهره برداري، نادر، در خطر انقراض و گونه هاي آسيب رسان براساس سرشماري و آمارهاي دريافتي از معاونت نظارت و پايش
-  • انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور شناسايي عوامل تهديد و کاهش جمعيت پستانداران وحشي پرندگان وحشي /گونه هاي آبزيان و خزندگان ودوزيستان استان به تفکيک گونه ها و مناطق چهارگانه ( تحت مديريت)
-  •   انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور اعلام ممنوعيت و محدوديت هاي مکاني، زماني و گونه اي از منابع حيات وحش استان
-  •   تجهيز، ساماندهي ومديريت موزه تاريخ طبيعي وتنوع زيستي استان.
-  •   شناسايي و رده بندي، تبارشناسي و ديرينه شناسي فسيل هاي مهره دار، بي مهره، گياهي و نمونه هاي سنگ و کاني.
-  •   شناسائي جمعيتهاي گياهي درمعرض تهديد در زميته هاي تنوع زيستي وذخائر ژنتيکي استان و اجراي راهکارهاي ارائه شده
-  • همکاري با ستاد در تهيه وآماده سازي مجموعه هاي مرجع و نمايشگاهي در زمينه رستنيها(نمونه هاي هرباريومي، بذر، چوب، نمونه هاي سه بعدي و ...) ، جانوران(نمونه هاي اتاله شده، تاکسيدرمي شده ، الکلي و ...) ، نمونه هاي سنگ، کاني، فسيل هاي گياهي و جانوري .همچنين نمونه هاي بيولوژيک و بانک ژن .
بيشتر
شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»