تاریخچه
1400/1/21 شنبه اداره محیط زیست انسانی

شرح وظائف اداره محیط زیست انسانی

•   تهیه و تدوین برنامه های پیشگیرانه و مقابله ای در خصوص جلوگیری از آلاینده های محیط زیست در حوزه آب- خاک- هوا و تخریب محیط زیست و ارایه راهکارهای مدیریتی و کنترلی .
•   بررسی آثار زیست محیطی بهره برداری نامناسب از منابع و ارایه راهکار جهت استفاده بهینه از آن
•   بررسی و مطالعه در زمینه روشها و فناوریهای نوین بازیافت و دفع و دفن پسماندها وهمچنین فناوری هایی که منجر به تولیدات با پسماند کمتر خواهد شد
•   تجزیه و تحلیل(کمی و کیفی) داده های ماخوذه از مراکز و ایستگاههای پایش لحظه ای و غیر لحظه ای ارایه شده توسط معاونت نظارت و پایش .
•   بررسی و اعلام نظردرخصوص پروژه های مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی استان و پاسخگویی به استعلامات واصله در خصوص استقراروادامه فعالیت واحدها ی صنعتی ، تولیدی و خدماتی مطابق با ضوابط ومقررات ذیربط.
•   مطالعه ، تحقیق و بررسی در زمینه چگونگی بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و اثرات زیست محیطی ناشی از طرحهای توسعه ای شامل طرحهای در دست بهره برداری در حال اجراء و در دست مطالعه
•   همکاری با ستاد در زمینه تعیین سیاستهای مدیریت حفاظت محیط زیست جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و ارزیابی راهبردی آنها به منظور تعیین الگوهای مدیریتی با همکاری واحد های ذیربط
•   پیگیری برنامه ها و طرح های توسعه ای- موضوعی استانی در چارچوب نظام ارزیابی راهبردی محیطی جهت ابلاغ به معاونت نظارت وپایش وادارات تابعه به منظور نظارت لازم.
•   ارزیابی توان اکولوژیکی زیستگاهها و مناطق استان وارتقای سطح کمی وکیفی مناطق .
•   همکاری با ستاد در زمینه کنوانسیون های بین المللی و پروتکل ها.
بيشتر
شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»