تاریخچه
1400/1/21 شنبه اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق
شرح وظایف:

١- تهیه‌ و تنظیم‌ نقشه‌ هاي جغرافیایی‌ و بررسی‌ و تعیین‌ حد و حدود مناطق‌ چهارگانه‌ و شکار ممنوع مناطق‌ پشتوانه‌ و ذخیره گاههاي زیست‌ کره و سایر مناطق‌ تحت‌ حفاظت‌ اداره کل‌ با همکاري دفتر تخصصی‌ در سازمان مرکزي.

٢- انجام اقدامات لازم در تهیه‌ طرح هاي مدیریت‌ جامع‌ و تفصیلی‌ مناطق‌، زیستگاههاي خشک‌ و بیابانی‌، جنگلی‌، مراتعی‌ و کوهستانی‌ و مدیریت‌ غارها با همکاري دفتر زیستگا هاي و امور مناطق‌ در سازمان مرکزي.
 
٣- جمع‌ آوري و تکمیل‌ اطلاعات پایه‌ و تخصصی‌ مناطق‌ تحت‌ حفاظت‌ و اکوسیستم‌ هاي طبیعی‌ استان و ارایه‌ به‌ معاونت‌ تخصصی‌ در سازمان مرکزي.

٤- انجام بررسی‌ هاي تخصصی‌ ظرفیت‌ و توان مراتع‌ واقع‌ در مناطق‌ حفاظت‌ شده و پناهگاه هاي حیات وحش‌ و سایر مناطق‌ زیست‌ محیطی‌ در سطح‌ استان جهت‌ اتخاذ تدابیر لازم براي بهره برداري معقول.

٥- بررسی‌، نظارت و پایش‌ مستمر مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌ به‌ منظور پیشگیري و کنترل از آلوگی‌ و تخریب‌ اراضی‌ و پایش‌ جنگل‌ ها، زیستگاههاي حساس با استفاده از فناوري هاي نوین‌.

٦- بررسی‌ و شناسایی‌ منابع‌ اکولوژیکی‌ موجود در استان با استفاده از روش هاي مختلف‌ شناسایی‌ منابع‌ از جمله‌: آماربرداري، نمونه‌ برداري، استفاده از عکس‌ هاي هوایی‌ و ماهواره اي و سیستم‌ اطلاعات جغرافیایی‌.

٧- نقشه‌ سازي منابع‌ شامل‌ نقشه‌ هاي اقلیم‌، هیدرولوژي، شکل‌ زمین‌، زمین‌ شناسیی‌ ، خاك، پوشش‌ گیاهی‌، زیستگاه ها و جانوران.

٨- مشارکت‌ در تهیه‌ آمار و اطلاعات جمع‌ بندي وضعیت‌ اراضی‌، مستثنیات، دام ها و اراضی‌ تصرفی‌ و واگذار شده غیرقانونی‌ در محدوده مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌ سازمان و برنامه‌ ریزي به‌ منظور اولویت‌ بندي خرید مستثنیات و حصارکشی‌ و مرزبندي مناطق‌.

٩- شناسایی‌ مخاطرات محتمل‌ زیست‌ محیطی‌ انسانی‌ و طبیعی‌ و ارایه‌ راهکارهاي مناسب‌ توسعه‌ و بکارگیري فناوري هاي نوین‌ در ارتقا سطح‌ کیفی‌ و کمی‌ مناطق‌.

١٠- اقدام در مورد تشکیل‌ ستاد بحران هاي زیست‌ محیطی‌ و حوادث غیرمترقبه‌ و پیگیري ویژه در مواقع‌ بروز آنها با هماهنگی‌ مدیران ستادي، استانی‌ و هماهنگی‌ با دستگاههاي متولی‌ ذیربط‌.

١١- مشارکت‌ در تهیه‌ طرح مدیریت‌ براي مناطق‌ تحت‌ حفاظت‌ و ذخیره گاههاي زیست‌ کره به‌ منظور تحقق‌ استفاده هاي همه‌ جانبه‌ از مناطق‌.

١٢- مشارکت‌ در بررسی‌ و تعیین‌ ضوابط‌ و الگوهایی‌ به‌ منظور انتخاب، تجدید نظر و بازنگري در مناطق‌ شکار ممنوع، حفاظت‌ شده و پناهگاههاي حیات وحش‌، پارك هاي ملی‌ و آثار طبیعی‌ ملی‌ و انتخاب مناطق‌ طبیعی‌ و زیستگاه هایی‌ که‌ داراي ویژگیهاي منحصر بفرد اکولوژیک‌ مستند به‌ منظور تکمیل‌ شبکه‌ مناطق‌ تحت‌ حفاظت‌.

١٣- تهیه‌ بانک‌ اطلاعاتی‌ مناطق‌ شکار ممنوع تحت‌ مدیریت‌.

١٤- اقدام در جهت‌ مشارکت‌ جوامع‌ محلی‌ در اجراي برنامه‌ هاي مدیریت‌ مناطق‌.

١٥- بررسی‌ پیامدهاي زیست‌ محیطی‌ هر گونه‌ بهره برداري از منابع‌ در مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌ و زیستگاه هاي حساس
١٦- اجراي ضوابط‌ بهره برداري پایدار در اکوسیستم‌ هاي طبیعی‌ در مواردي از قبیل‌ چراي دام، بهره برداري از معدن و ... با
همکاري واحدهاي ذیربط‌.
 
١٧- اجراي دستورالعمل‌ هاي ابلاغی‌ بر اساس ضوابط‌ و مقررات سازمان در مورد حفاظت‌ و بهره برداري اصولی‌ از منابع‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ از قبیل‌ معادن، جنگل‌ ها، مراتع‌، اراضی‌ و ... در مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌ با همکاري واحدهاي تخصصی‌ ذیربط‌.
بيشتر
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»