تاریخچه
1400/1/21 شنبه  اداره نظارت بر امور حیات وحش


        رئیس
• کارشناس بیماری های حیات وحش
• کارشناس مسئول نظارت بر امور حیات وحش
• کارشناس نظارت بر امور حیات وحش
• کارشناس نظارت برامور حیات وحش
• کارشناس نظارت برامور حیات وحش
 
شرح وظائف اداره نظارت بر امور حیات وحش

• بررسی وشناسایی بیماریهای رایج در گونه های حیات وحش کشور وچگونگی شیوع و گسترش آن و ارائه راهکار جهت کنترل ودرمان آنها و انجام اقدامات لازم.
• بررسی بیماریهای مشترک بین انسان ، دام و حیات وحش و ارائه راهکارهای مناسب
• آموزش و ارشاد کارشناسان ذیربط و ماموران اجرایی در زمینه روشهای نمونه برداری با هدف جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری ها به ویژه بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان و آموزش کمکهای اولیه و درمانی به آنها .
• تنظیم برنامه سرشماری ادواری حیات وحش و نظارت بر حسن انجام آن وجمع بندی ، تجزیه و تحلیل آمارحیات وحش وارایه آن به معاونت فنی.
 
 
• برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرایی نمودن طرحهای مدیریت مناطق با تأکید بر اجرای برنامه های مربوط به زونهای حفاظت و پایش ،طبیعت گردی،‌ احیاء و بازسازی، آموزش و مشارکت جوامع محلی از طریق واحدهای اجرای به منظوراجرای مدیریت نوین در مناطق تحت مدیریت .
• صدور مجوزهای مربوط به فعالیت درمناطق تحت مدیریت نظیر بازدید و گردشگری، نمونه برداری از نمونه های گیاهی و جانوری، تهیه فیلم و عکس، انجام فعالیتهای تحقیقاتی و ... با هماهنگی واحدهای ذیربط وتهیه گزارش، آمار و اطلاعات سالانه از بازدیدکنندگان .
• بررسی واعلام نظر در خصوص طرح هاوفعالیتهای مربوط به باغهای وحش، برگزاری نمایشگاه های حیات وحش، سیرکها، بهره برداری از قرقهای اختصاصی و تکثیر و پرورش و نگهداری حیوانات وحشی در حوزه استحفاظی وصدور موافقت اصولی مربوطه 
• نظارت بر نحوه عملکرد مراکز نگهداری حیات وحش نظیر مراکز تکثیر وپرورش و باغهای وحش
• نظارت تخصصی بر مراکز فروش حیوانات وپرندگان وحشی واعمال قانون در موارد مواجهه با تخلفات با همکاری یگان حفاظت.
• بررسی و اعلام نظر در خصوص واردات وصادرات گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض که در فهرست ضمائم CITES قرار دارندوصدور مجوزهای مربوطه با رعایت ضوابط و مقررات. 
• نظارت بر صدور انواع پروانه های شکار و صید و دفترچه ویژه شکار چیان
• صدور مجوز دفع حیوانات آسیب رسان مطابق با ضوابط ومقرات مربوطه
• تعیین تکلیف گونه های وحشی کشف شده توسط واحدهای ذی ربط با رعایت ضوابط و مقررات 
• برآورد نیازهای تجهیزاتی (حفاظتی،رفاهی، عملیاتی و...) مناطق تحت مدیریت در امر حفاظت از عرصه های طبیعی و برنامه ریزی جهت تامین آنها
• ساماندهی نحوه فعالیت همیاران محیط زیست
بيشتر
شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»