تاریخچه
1400/1/22 یکشنبه اداره نظارت و پایش


شرح وظائف اداره نظارت و پايش
• راهبري و اجراي برنامه هاي کنترل و پايش محيط زيست در حوزه انساني و طبيعي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ابلاغي از سوي سازمان مرکزي .
• انجام گشتهاي تخصصي ويژه جهت پيشگيري و جلوگيري از ايجاد هر گونه آلودگي و تخريب محيط زيست اعم از آب، هوا و خاک و انجام بازديدهاي ادواري به منظور نظارت بر فعاليت واحدهاي صنعتي وتوليدي
• نظارت بر نحوه انجام پايش هاي ادواري زيست محيطي (غيرخوداظهاري )انجام شده توسط ادارات تابعه.
• تدوين برنامه هاي نمونه برداري از منابع آلاينده محيط زيست جهت تشخيص نوع آلودگي و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمايشات با همکاري واحد آزمايشگاه به منظورجلوگيري از آلودگي محيط اعم از کمي و کيفي با بهره گيري از روش هاي نوين .
• راهبري ايستگاه هاي پايش محيطي سنجش آلودگي هوا و آب شامل: جانمايي، برنامه ريزي جهت توسعه سيستم هاي پايش، اطمينان از عملکرد سيستم هاي کنترل، حفظ و نگهداري و کاليبراسيون و تعمير دوره اي
• جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به ايستگاه هاي پايش آلودگي هوا و صنايع آلاينده و تقويت بانک اطلاعاتي به منظور ارائه هشدارهاي لازم و ارايه به حوزه معاونت فني.
• نظارت بر نصب و راه اندازي سيستم هاي پايش لحظه اي و مداوم (آنلاين) آلودگي در منابع زيست محيطي (هوا ، آب و خاک) با بهره گيري ازفن آوري هاي پيشرفته.
• برنامه ريزي جهت مبادله اطلاعات پايش لحظه اي استان در سامانه نظام يکپارچه پايش محيط زيست کشور و نظارت بر حسن اجراي آن.
• نظارت بر نحوه فعاليت مراکز معاينه فني خودروي سبک و سنگين.
• نظارت برنحوه پيگيري اخطاريه هاي زيست محيطي صادره توسط ادارات تابعه
• بررسي و پاسخگويي به شکواييه هاي واصله در ارتباط با نحوه عملکرد واحدهاي صنعتي ، توليدي و خدماتي با همکاري واحد مديريت عملکرد اداره کل.
• مکانيابي محل دفن انواع پسماندهاونظارت برچگونگي دفع وامحاء پسماندها.
• بررسي تخريب وتصرفات صورت گرفته در مناطق تحت مديريت وبرنامه هاي بازسازي زونهاي آسيب ديده وشناسايي منابع آلوده کننده زيستگاه ها و مناطق تحت مديريت.
• نظارت بر نحوه بهره برداري از منابع طبيعي (سطحي و زيرزميني) از قبيل معادن، جنگلها، مراتع، اراضي و ... در مناطق تحت مديريت.
• اجراي راهکارهاي ارائه شده در خصوص حفاظت نمونه هاي گياهي، جانوري و زمين شناختي در اکوسيستم هاي کشور ( با تاکيد بر مناطق تحت مديريت سازمان) .
• جمع آوري نمونه هاي بيولوژيک (DNA، بافت، بذر، سويه، سلول، جنين و ارگان و ...) با استفاده از شرايط فراسرد جهت احياء و حفاظت گونه هاي گياهي، جانوري و ميکروارگانيسم بومي استان.
• جمع آوري وتهيه نمونه از گونه هاي گياهي و جانوري به منظور انجام برنامه هاي تحقيقاتي و همچنين تهيه نمونه براي موزه تاريخ طبيعي و نمايشگاه هاي حيات وحش.
• ايجاد ارتباط ، اطلاع رساني و همکاري با مسئولين و بوميان مناطق ، جهت ارتقاي آگاهي و تنوير افکار عمومي به منظور پايش و حفاظت از محيط زيست در همکاري با کارکنان آموزش.
• جمع آوري فسيل هاي مهره دار، بي مهره، گياهي و نمونه هاي سنگ و کاني در همکاري با واحد موزه.
• برگزاري گشت هاي دريايي جهت شناسايي نوع آلاينده ها و برنامه ريزي جهت جلوگيري و رفع آن در محيط هاي دريايي و ساحلي .
• نظارت بر راه اندازي پايش بيولوژي آبهاي ساحلي - دريايي شامل پارامترهاي فيزيکوشيميايي، پارامتر هاي بيولوژيک و همينطور گونه هاي مهم آبزي (پرندگان آبزي دريايي، پستانداران دريايي، لاک پشت هاي دريايي، ماهيان، مهره داران و بي مهرگان وابسته به دريا) و در معرض خطر و انقراض (شامل پراکنش، توليد مثل، تغييرات جمعيتي، ذخاير و زيست توده، مهاجرت و ...).
بيشتر
شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»