تاریخچه
1400/1/22 یکشنبه اداره امور اداری

شرح وظائف اداره امور اداري

• ساماندهي آموزش ضمن خدمت کارکنان اعم از تعيين نيازهاي آموزشي برحسب تقويم آموزشي سازمان، اجراي دوره هاي آموزشي و تهيه گزارشات لازم در خصوص دوره هاي طي شده کارکنان.
• اجراي قوانين، مقررات استخدامي و انجام امورپرسنلي ازقبيل: استخدام، مرخصي ها ، ارتقاء، انتصاب (تا سقف مجاز)، انتقال( تا سقف مجاز ) ، بازنشستگي و تهيه و صدور احکام مربوطه و عقد يا تمديد يا تجديد قراردادهاي استخدامي،‌خريد خدمت و سايرامور تفويضي از سازمان .
• اجراي احکام قطعي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري، ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي عمومي و تهيه و صدور احکام کارگزيني مربوطه .
• ايجاد بانک اطلاعات پرسنلي با هدف جمع آوري،‌ طبقه بندي، تقسيم و جاري نگهداشتن اطلاعات مربوطه به نيازهاي استخدامي واحدها و تهيه انواع آمارهاي پرسنلي برحسب گروه ، شغل ، تحصيلات، سن، جنسيت و انجام بررسيهاي آماري مربوطه و ارائه گزارش ادواري به مراجع ذيصلاح .
• صدور معرفي نامه يا گواهي اشتغال و گواهي حقوق کارکنان .
• انجام امورمربوط به حضور و غياب کارکنان اداره کل و تهيه دستورالعمل اجرائي و نحوه انجامحضور و غياب با رعايت مقررات مربوطه .
• اداره اموردبيرخانه،‌ ثبت و صدور، توزيع ،تکثير و ارسال مکاتبات و انجام امورنامه رساني خارج از اداره کل با استفاده از امکانات پستي .
• اداره اموربايگاني راکد و اجراي مقررات مربوط به امحاء اوراق و مکاتبات اداري زائد و تنظيم و اجراي شيوه هاي موثر بايگاني در واحدهاي اداره کل .
بيشتر
شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»