تاریخچه
1391/12/22 سه‌شنبه
شرح وظایف:

١. جمع‌ آوري اخبار زیست‌ محیطی‌ و ارزیابی‌ مستمر اطلاعات مربوط در راستاي ماموریت‌ و وظایف‌ یگان در حوزه استحفاظی‌.

٢. اعمال قوانین‌ و مقررات در جهت‌ پیشگیري و جلوگیري از ایجاد هر گونه‌ آلودگی‌ و تخریب‌ محیط‌ زیست‌ اعم‌ از آبهاي داخلی‌ و دریایی‌، هوا، خاك و آلودگی‌ هاي صوتی‌ در حوزه استحفاظی‌.

٣. انجام اقدامات بازدارنده و شناسایی‌ و کشف‌ و مقابله‌ با متخلفین‌ و مجرمین‌ در زمینه‌ شکار، صید، تخریب‌ محیط‌ زیست‌ و مسببین‌ آلودگی‌ زیست‌ محیطی‌ همراه با دستگیري متهمین‌ و تشکیل‌ پرونده و معرفی‌ به‌ مقامات ذیصلاح قضایی‌ در حوزه استحفاظی‌.

٤. همکاري با واحدهاي انتظامی‌ مرتبط‌ بمنظور پیگیري و تعقیب‌ متخلفین‌ زیست‌ محیطی‌، جمع‌ آوري و حفظ‌ کلیه‌ آلات و ادوات و وسایل‌ مربوط به‌ آثار تخلف‌ و جلوگیري از فرار آن در صورت فرار و خروج از حوزه استحفاظی‌.

۵. انجام وظایف‌ قانونی‌ در مقام ضابط‌ خاص دادگستري در حوزه استحفاظی‌ و در حدود وظایف‌ خود برابر دستور العمل‌ مصوب و ابلاغی‌ یگان حفاظت‌ سازمان.

٦. اطفاء حریق‌ و انجام امور امدادي به‌ هنگام بروز حوادث در مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌ سازمان، مناطق‌ حساس ساحلی‌ و دریاي و سایر مناطق‌ حسب‌ ضرورت.

٧. همکاري در اجراي برنامه‌ هاي جاري سازمان نظیر آمارگیري حیات وحش‌ خشکی‌ و دریایی‌، نمونه‌ برداري از گونه‌ هاي گیاهی‌ و جانوري و مدیریت‌ جمعیت‌ جانوران وحشی‌ آسیب‌ رسان، کنترل و مقابله‌ با گونه‌ هاي غیربومی‌ مهاجم‌، امداد و نجات حیات وحش‌ خشکی‌ و دریایی‌.

٨. حفاظت‌ از املاك، اموال، اماکن‌، مستحدثات سازمان و جلوگیري از آسیب‌ رسانی‌ به‌ آنها در مناطق‌ چهارگانه‌.

٩. پیشگیري و مقابله‌ با فعالیت‌ مراکز غیرقانونی‌ از جمله‌ کارگاه هاي تاکسیدرمی‌ و مراکز فروش غیرمجاز حیوانات تاکسیدرمی‌ شده، تکثیر و پرورش غیرمجاز حیات وحش‌، خرید و فروش و حمل‌، عرضه‌، ورود و صدور گیاهان و جانوران وحشی‌ زنده یا کشته‌ شده و اجزاي آن ها.

١٠. بررسی‌ مجوزهاي مربوطه‌ بر ورود و خروج نمونه‌ هاي گیاهی‌ و جانوري در حوزه استحفاظی‌ و مقابله‌ با ورود و خروج و تجارت غیرقانونی‌ گونه‌ هاي جانوري و گیاهی‌ با مبدأ و مقصد داخلی‌ یا خارجی‌ و همکاري با مراجع‌ ذیربط‌ از جمله‌ پلیس‌ بین‌ الملل‌.

١١. مساعدت و همکاري با عوامل‌ انتظامی‌ محل‌ ماموریت‌ در کشف‌ جرائم‌، در حوزه استحفاظی‌.

١٢. اجراي تصمیمات، آراء و احکام مراجع‌ اداري و قضایی‌ صادره در خصوص پرونده هاي مرتبط‌ با تخلفات و جرائم‌ در مناطق‌ آزاد زیست‌ محیطی‌ و مناطق‌ چهارگانه‌ تحت‌ مدیریت‌ سازمان.
 
١٣. تعامل‌ با مراجع‌ نظامی‌، انتظامی‌، قضایی‌ وسایر دستگاه ها به‌ منظور اجراي بهینه‌ وظایف‌ و ماموریت‌ هاي یگان با هماهنگی‌ سازمان.

١٤. نیازسنجی‌،طراحی‌ و نظارت بر نصب‌ سامانه‌ هاي کنترل هوشمند حفاظتی‌، ایجاد موانع‌ و کنترل هاي محسوس و نامحسوس و راهبري آن ها در حوزه استحفاظی‌ با هماهنگی‌ سازمان.

۱۵. انجام ماموریت‌ ها و وظایفی‌ که‌ در شرایط‌ خاص در امور امنیتی‌ و انتظامی‌ از سوي ناجا ابلاغ می‌ شود در حوزه استحفاظی‌ با هماهنگی‌ سازمان.

١٦. پیگیري تامین‌ اسلحه‌ و مهمات و تجهیزات مورد نیاز محیط‌ بانان از مبادي ذیربط‌ و توزیع‌ تسلیحات و تجهیزات انتظامی‌ و مخابراتی‌ برابر جداول مصوب سازمانی‌ در سطح‌ اداره کل‌.

١٧. انجام سایر امور مربوط که‌ از سوي مدیرکل‌ استان ارجاع می‌ شود.
بيشتر
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»