تاریخچه
1391/12/22 سه‌شنبه
شرح وظایف:

۱.اطلاع رسانی‌ به‌ موقع‌ به‌ کارکنان اداره کل‌ از نحوه نفوذ و توطئه‌ احتمالی‌ عوامل‌ بیگانـه‌ و ضـدانقلاب داخلـی‌ و خـارجی‌ وعوامل‌ ایجاد نارضایتی‌ با همکاري دستگاه هاي ذیصلاح استانی‌.

۲. جمع‌ آوري اطلاعات محیط‌، واحدهاي تابعه‌، اقشار مرتبط‌ و ارزیابی‌ و تجزیه‌ تحلیل‌ اخبار و گـزارش هـا بـراي ارائـه‌ بـه‌ بالاترین‌ مقام ذیصلاح استانی‌.

۳. تعیین‌ صلاحیت‌ کارکنان (نامزدهاي تصدي مشاغل‌ حساس)، پیمانکاران و هیات هاي اعزامی‌ از - بـه‌ خـارج از کشـور بـا همکاري واحدهاي ذیصلاح استانی‌.

۴. شناسایی‌ عوامل‌ و گلوگاه فساد اداري، مالی‌ و اقتصادي در اداره کل‌ و واحدهاي تابعه‌ و انجام اقدامات لازم.

 ۵. نظارت و اجراي طرح هاي حفاظت‌ و امنیت‌ فضاي تولید و تبادل اطلاعات با توجه‌ به‌ سیاستها و ضوابط‌ مربوطه‌.

۶. حفاظت‌ از سیستمهاي سخت‌ افزاري، نرم افزاري وشبکه‌ اداره کل‌.

٧. انجام امور دبیرخانه‌ محرمانه‌ مکاتبات، اسناد و اطلاعات طبقه‌ بندي شده.

٨. صدور کارت شناسایی‌ و تردد براي کارکنان وکنترل افراد و وسایط‌ نقلیه‌ متردد به‌ اماکن‌ وتاسیسات.

٩. نظارت و اجراي طرح هاي حفاظت‌ فیزیکی‌ در مورد اماکن‌، اموال، تاسیسات، اشیا و اموال خاص، جلسات و مراسم‌ ها.
 
١٠. اقدامات لازم و مرتبط‌ با پدافند غیر عامل‌.

١١. همکاري و تعامل‌ با واحدهاي اطلاعاتی‌ و امنیتی‌ استان در تهیه‌ و ارایه‌ گزارش هـاي طبقـه‌ بنـدي شـده جهـت‌ ارایـه‌ مقـام ذیصلاح.

١٢. انجام سایر امور مربوط که‌ از سوي طرف مدیرکل‌ استان ارجاع می‌ شود.
بيشتر
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»