تاریخچه
1391/12/22 سه‌شنبه
وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع

اداره امور اداری
·  ساماندهی آموزش ضمن خدمت کارکنان اعم ازتعیین نیازهای آموزشی برحسب تقویم آموزشی سازمان ، اجرای دوره های آموزشی و تهیه گزارشات لازم در خصوص دوره های طی شده کارکنان.
· اجرای قوانین ، مقررات استخدامی و انجام امورپرسنلی ازقبیل : استخدام ، مرخصی ها ، ارتقاء ، انتصاب   ( تا سقف مجاز ) ، انتقال( تا سقف مجاز ) ، بازنشستگی و تهیه و صدور احکام مربوطه و عقد یا تمدید یا تجدید قراردادهای استخدامی ،‌ خرید خدمت و سایرامور تفویضی از سازمان .
· اجرای احکام قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ، دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی  و تهیه و صدور احکام کارگزینی مربوطه .
· ایجاد بانک اطلاعات پرسنلی با هدف جمع آوری ،‌ طبقه بندی ، تقسیم و جاری نگهداشتن اطلاعات مربوطه به نیازهای استخدامی واحدها و تهیه انواع آمارهای پرسنلی برحسب گروه ، شغل ، تحصیلات ، سن ، جنسیت  و ........ و انجام بررسیهای آماری مربوطه و ارائه گزارش ادواری به مراجع ذیصلاح .
·  صدور معرفی نامه یا گواهی اشتغال و گواهی حقوق کارکنان .
· انجام امورمربوط به حضور و غیاب کارکنان اداره کل و تهیه دستورالعمل اجرائی و نحوه انجامحضور و غیاب با رعایت مقررات مربوطه .
· اداره اموردبیرخانه ،‌ ثبت و صدور ، توزیع ،تکثیر و ارسال مکاتبات و انجام امورنامه رسانی خارج از اداره کل با استفاده از امکانات پستی .
·  اداره اموربایگانی راکد و اجرای مقررات مربوط به امحاء اوراق و مکاتبات اداری زائد و تنظیم و اجرای  شیوه های موثر بایگانی در واحدهای اداره کل .
  
اداره امور مالی
·  درخواست وجه و وصول اعتبارات تخصیصی بودجه در قالب اعتبارات مصوب و درآمدها و سپرده ها و مطالبات قانونی و نگهداری حساب آنها .
·  درخواست وجه از سازمان بازنشستگی کشور به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران .
·  نگهداری حساب اعتبارات و تعهدات به تفکیک برنامه ها ، فعالیتها ،‌ پروژه ها و برحسب مواد بودجه تخصیصی و ارائه گزارش نهایی اعتبارات هزینه شده .
·  تهیه و تنظیم لیست حقوق و اسناد هزینه های جاری ، عمرانی و انتقالی و فهرست کسوربازنشستگی و رسیدگی به اسناد آنها .
·  صدور چک ، حواله ، تنخواه گردان و پرداخت هزینه های اداره کل با رعایت مقررات مربوطه .
·  رسیدگی به اسناد اموال و کالاهای خریداری شده از نظر انطباق با قوانین و مقررات مالی ورسیدگی به حساب کالاها و اموال وارده و صادره و پلاک کوبی و فروش و تحویل اموال و نگهداری اسناد هزینه و دفاتر اموال .
·  نگهداری دفاتر معین ،‌ روزنامه و کل و ثبت و طبقه بندی مستمر عملیات حسابداری و تهیه بیلان ماهانه و صورتحساب های ضروری اداره کل طبق قوانین و مقررات .
·   نگهداری حساب تنخواه گردان ،‌ بدهکاری ، پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و تعقیب و تسویه و واریز آنها قبل از انقضای مهلت قانونی .
·   تهیه و توزیع پروانه های شکار به واحدهای تابعه و نگهداری حساب آنها و حفظ و نگهداری اوراق بهادار .
·   نگهداری حساب درآمدهای اداره کل به تفکیک نوع درآمد .
·   دریافت انواع صورتحساب ها و گزارشهای مالی از واحدهای تابعه و تفکیک و طبقه بندی آنها .
·   تهیه و تنظیم صورت تفریغ بودجه در پایان هرسال .
·   پاسخگویی به هیئت حسابرسان اعزامی از دیوان محاسبات در مورد رسیدگی به حسابهای اداره کل و همکاری مطلوب جهت تسریع در بهبود امر رسیدگی .
·   استخراج فهرست ماهانه تعهدات و هزینه های انجام شده اعم از بودجه جاری و عمرانی به تفکیک فعالیت و پروژه و برحسب مواد بودجه و ارسال آن به ستاد .
  
اداره پشتیبانی و فنی و مهندسی 
·  اجرای دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ،‌آیین نامه ها و کلیه ضوابط مربوط به امور ساختمانی و پیمانکاران و مهندسین مشاور از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و ابلاغ به واحدهای استانی و ذیربط و نظارت بر نحوه اجرای آنها.
·  انجام امورمربوط به معاملات عمده اداره کل مانند مزایده و مناقصه و تنظیم اسناد و تکمیل مدارک و مستندات ذیربط و انجام امور دبیرخانه کمیسیون معاملات و رعایت اصول و مقررات ذیربط با هماهنگی امور حقوقی اداره کل .
·   تنظیم و نگهداری حساب تنخواه گردان و سایر صورتحسابهای ضروری و تهیه و ارائه گزارشهای لازم.
·   انجام اقدامات لازم در خصوص ارزشیابی و تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران ذیربط .
·   ارایه گزارش پیشرفت انجام کار براساس جدول زمان بندی و نقشه اجرای کار .
·   پیش بینی و حصول اطمینان از منابع مالی معامله ( تامین اعتبار)، -تعیین نوع معامله - تهیه اسناد معامله- ارزیابی کیفی طرف معامله- فراخوان معامله .
·  دریافت پاکت پیشنهادی ، ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده معامله - انعقاد قرارداد و ابلاغ آن به طرف معامله-تجدید یا لغو معامله .
·  نگهداری و طبقه بندی اسناد مربوط به معاملات نظیر نقشه های اجرای کار وجداول زمان بندی .
·  اداره امورانبارو انجام امورمربوطه به بیمه و شماره گذاری وسائط نقلیه موتوری و شناورها .
·  تنظیم لیست اموال و کالاهای مورد نیاز اداره کل و خرید آنها براساس اعتبارات مصوب با رعایت مقررات
·  اجرای سیاست ها و برنامه های فنی و مهندسی سازمان در راستای تحقق اهداف سازمان در سطح اداره کل.شامل: نقشه ساختمان ها در مناطق شهری و مناطق تحت مدیریت ، حصارکشی ها و تاسیسات مستقر در مناطق تحت مدیریت با همکاری معاونت فنی و ارائه برنامه اجرایی طرح های پیش بینی شده و پیشنهاد اعتبار .
·  اولویت بندی و مطالعات توجیهی در خصوص طرح های فنی و مهندسی استانی تهیه شرح خدمات مهندسی.
·  تهیه و تدوین طرح جا و مکان واحدهای حوزه مرکزی سازمان.
·  انجام اقدام لازم در جهت تامین ، نگهداری وتوزیع تجهیزات، ماشین آلات ، ملزومات اداری ومصرفی بین واحدها براساس نیازها ودرخواستهای مورد نظر.
·  انجام کلیه امور مربوط به نگهداری ، تعمیر و سرویس وسائط نقلیه موتوری ، موتورهای مولد برق ، پمپ­های آب، وسایل فنی و تجهیزات ساختمان و فضای سبز ، تلفن ها ، بیسیم ها و ابنیه ملکی سازمان و همچینن نظارت برتنظیف مستمر ساختمانهای حوزه مرکزی و محوطه های مربوط.
اداره حقوقی
·  نظارت براجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ، بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط ذیربط.
·  انجام امور حقوقی اعم از حقوق قانونی وذاتی محیط زیست، رسیدگی وپاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی، حمایت و معاضدت قضایی از کارکنان در حدود مأموریت اداری، رسیدگی به شکایات واصله از اشخاص و مراجع
· مطالعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست کشور به منظور ارائه پیشنهاد در مورد تهیه و تدوین لوایح و طرحهای قانونی مرتبط با حفاظت محیط زیست به دفتر حقوقی سازمان.
·  همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی و آئین نامه ها ، دستورالعمل های حقوقی و شیوه نامه های اجرائی قوانین مرتبط و اجرای بخشنامه ها ، دستورالعملها و ضوابط صادره در سطح استان.
·  طرح دعاوی مدنی ، جزایی و اداری و پیگیری صدور اجرائیه به طرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت حقوق اداره کل و انجام کلیه اقدامات لازم در مراحل و مراجع قضایی نخستین ، تجدیدنظر ، تشخیص ، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری و دفتر ریاست قوه قضائیه با هماهنگی سازمان   .    
·  حضور در مراجع قضایی و شبه قضایی در کلیه دعاوی مرتبط با قراردادها و تصمیمات در سطح اداره کل.
·   حمایت و معاضدت قضایی از کارکنان اداره کل طبق قانون بویژه حضور به عنوان نماینده اداره کل در دعاوی مرتبط بایگان حفاظت محیط زیست .
·   بررسی و اظهارنظر در مورد پرونده های قضایی ، شبه قضایی و تخلفات اداری و انظباطی ، درخواست ارجاع امر به کارشناسی و حضور فعال در کلیه مراحل مذکور.
·  اعمال نظارت تخصصی و ارشاد قضایی در سطح اداره کل وشهرستان های مربوطه.
·  پشتیبانی ،رسیدگی وپاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی املاک وامور ثبتی .
·  تنظیم قراردادهای موردنیاز اداره کل با اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری واحد پشتیبانی ، فنی و مهندسی.
·  انجام امور حقوقی مرتبط در مورد کنوانسیون ها ، تفاهم نامه ها و موافقتنامه های اداره کل با سایر نهادها.
·   وصول مطالبات مربوط به تعهدات وقراردادهای اداره کل و مستند سازی اموال منقول وغیر منقول اداره کل بر اساس قوانین ومقررات وهمکاری با دفتر حقوقی در این خصوص وتهیه گزارشات لازم .
·  تشکیل بانک اطلاعات املاک اعم از مستند وغیر مستند ورسیدگی به کلیه امور مربوطه وبررسی و جمع آوری اطلاعات در زمینه رفع نواقص وخلاهای قانونی با همکاری واحدهای ذیربط.
·   تنظیم قراردادهای موردنیاز اداره محیط زیست شهرستان با اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری واحد پشتیبانی ، فنی و مهندسی . ونظارت حقوقی در مورد قراردادهای منعقده.
 
بيشتر
شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»