.
موقعیت جغرافیایی
موقعیت جغرافیایی استان ایلام
استان ایلام با 20150 کیلومتر مربع، حدود 2/1 درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. این استان در غرب سلسله جبال زاگرس بین 31 درجه و 58 دقیقه تا 34 درجه و 15 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 45 درجه و 24 دقیقه تا 48 درجه و 10 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ در گوشه غربی کشور واقع شده است. این استان از جنوب با خوزستان، از شرق با لرستان و از شمال با کرمانشاه همسایه بوده و از سمت غرب دارای 425 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق می باشد. بر اساس آخرین سرشماری در سال 1385 استان ایلام دارای 7 شهرستان، 19 بخش، 39 دهستان و 750 آبادی دارای سکنه است.
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *