كوچك يا بزرگ كردن بخش :.تهدیدات زیست محیطی
تهدیدهای فرآوری توسعه زیست محیطی از منظر محیط زیست انسانی
ـ آلودگی عرصه های زیستی با ارزش استان بوسیله دفع غیر اصولی زباله و فاضلابهای شهری و صنعتی.
ـ کاهش قابلیت و کیفیت منابع آب استان در اثر جاری شدن فاضلابهای صنعتی، کشاورزی و شهری.
ـ افزایش اسکان غیر رسمی و حاشیه نشینی که منجر به تغییر سیمای مناطق شهری استان می گردد.
ـ آلودگی محیط زیست شهری در اثر نگهداری دام های خانگی.
ـ آلودگی های صوتی و بصری ناشی از استقرار کارگاه های مزاحم شهری.
ـ استقرار ناموزون و نامتناسب واحدهای صنعتی و تولیدی با توانهای محیطی در گستره استان.
ـ نبود سیستم اصولی مدیریت دفع زباله ها و مواد زائد جامد شهری و مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از آن.
ـ فقدان برنامه منسجم در زمینه مدیریت مواد زائد جامد خطرناک و زباله های تعریف شده بازل.
ـ عدم تطابق فضاهای سبز درون شهری در قیاس با استانداردهای موجود در پاسخ به نیازهای روانی و اجتماعی جامعه.
ـ گرایش به تغییر کاربریهای اراضی با توان زراعی به کاربریهای صنعتی، مسکونی و...
- وجود پدیده گرد و غبار و افزایش غلظت ذرات معلق هوا در سالهای اخیر.
 
 تهدیدهای فرا روی توسعه زیست محیطی استان از منظر محیط زیست طبیعی
ـ تخریب مراتع و جنگلهای استان در اثر عدم تعادل دام و مرتع و تغییر کاربری اراضی بویژه توسعه اراضی دیم.
ـ کاهش جمعیت حیات وحش بخصوص پستانداران با ارزش از قبیل پلنگ، قوچ و میش، کل و بز بدلیل شکار غیر مجاز و تخریب زیستگاه های آنها بواسطه هشت سال جنگ تحمیلی.
ـ فرسایش شدید خاک در اثر عوامل طبیعی با توجه به تخریب جنگلها و مراتع.
ـ گسترش شبکه های ارتباطی در بعضی از عرصه های منحصر به فرد طبیعی که از عواقب آن می توان به از بین رفتن انسجام میان اجزای طبیعی و سازندهای محیطی اشاره نمود.
ـ آلودگی زیست بوم های آبی و خاکی در اثر استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی.
ـ کاهش سطح جنگل ها و مراتع با ارزش استان در اثر عوامل انسانی و طبیعی.

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831