تاریخچه
1401/2/30 جمعه اداره برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات
شرح وظایف:

١- نظارت بر فعالیتهاي هزینه‌ اي، عملکرد طرحهاي تملک‌ دارائی‌ هاي سرمایه‌ اي در قالب‌ برنامه‌ ها ي مصوب و ابلاغ شده، تهیه‌ و ارائه‌ گزارش تطبیقی‌ عملکردها و اعتبارات به‌ صورت ادواري به‌ مقامات ذیصلاح.

٢- اخذ اعتبارات و ابلاغ بودجه‌ مصوب به‌ واحدهاي تابعه‌ و نظارت بر تعیین‌ تخصیص‌ اعتبارات ابلاغی‌ و ابلاغ آن به‌ امورمالی‌ اداره کل‌ جهت‌ اجرا.

٣- تهیه‌ و تنظیم‌ موافقتنامه‌ هاي طرحهاي تملک‌ دارائیهاي سرمایه‌ اي و هزینه‌ اي استان.

٤- ارایه‌ بودجه‌ پیشنهادي سالانه‌ به‌ استانداري با توجه‌ به‌ اهداف تدوین‌ شده و شرکت‌ در جلسات دفاعیه‌ بودجه‌.
 
۵. تامین‌ منابع‌ اعتباري جهت‌ پرداخت‌ وجوه مربوط به‌ حق‌ الکشف‌ کاشفین‌، دیه‌ و جبران خسارت.

٦- تلفیق‌ وتطبیق‌ فعالیتها با فصول هزینه‌ اي و موافقت‌ نامه‌ هاي مبادله‌ شده از نظر اعتباري و شرح موافقت‌ نامه‌.

 ٧- تهیه‌ شاخص‌ هاي توزیع‌ اعتبار و کنترل عملیات منابع‌ اعتباري.

٨- تهیه‌ و تنظیم‌ صورت تفریغ‌ بودجه‌ پایان سال.

 ٩- تهیه‌ و تدوین‌ برنامه‌ هاي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اداره کل‌ با همکاري ستاد.

١٠- نظارت بر انجام برنامه‌ هاي مطالعاتی‌-آمایشی‌ در سطح‌ استان از بعد محیط‌ زیستی‌.

١١- همکاري در تدوین‌ تفاهم‌ نامه‌ اجراي عملیات سالانه‌ محیط‌ زیست‌ کشور با دفاتر ذیربط‌ درسازمان مرکزي.

 ١٢- ساماندهی‌ و جمع‌ بندي آمارهاي تولید شده در سطح‌ محیط‌ زیست‌ استان جهت‌ ارایه‌ به‌ مراجع‌ ذیصلاح و بهره گیري از آن در تدوین‌ برنامه‌ ها از جمله‌ تدوین‌ دستورالعمل‌ جمع‌ آوري آمار و اطلاعات طرح هـاي توسـعه‌ شـهري و صـنعتی‌ و...
بمنظور استفاده در تدوین‌ نظام اطلاعات محیط‌ زیست‌ استان.

١٣- مطالعه‌ مستمر اهداف و وظایف‌ سازمانی‌ و همکاري با ستاد در تنظیم‌ ساختار تشکیلاتی‌.

١٤- اجراي برنامه‌ هاي تحول اداري در سطح‌ اداره کل‌ نظیر تکریم‌ ارباب رجوع، اصلاح فراینـد هـا و روشـهاي انجـام کـار، ساماندهی‌ نیروي انسانی‌ و...

۱۵. انجام بررسی‌ هاي لازم به‌ منظور کارسنجی‌ و برآورد نیروي انسانی‌ مورد نیاز با همکاري واحـدهاي ذیـربط‌ و چگـونگی‌ تامین‌ آن از داخل‌ اداره کل‌.

١٦- انجام کلیه‌ فرآیندها و اقدامات مروبط‌ به‌ فنآوري اطلاعات در حـوزه هـاي عمـومی‌ و تخصصـی‌ در سـطح‌ اداره کـل‌ در جهت‌ بهبود و کارآمدي و افزایش‌ قابلیـت‌ اداره کـل‌ در ارایـه‌ خـدمات گسـترده، سـریع‌، مطمـئن‌ و بـی‌ وقفـه‌ عمـومی‌ و تخصصی‌ در راستاي توسعه‌ دولت‌ الکترونیک‌.

١٧- بروز رسانی‌ کلیه‌ سامانه‌ هاي مرتبط‌ با حوزه عمومی‌ و تخصصی‌ اداره کل‌ با هماهنگی‌ واحد ذیربط‌ در سازمان مرکزي.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»