تاریخچه
1400/1/22 یکشنبه اداره امور مالی


شرح وظائف اداره امور مالي

• درخواست وجه و وصول اعتبارات تخصيصي بودجه در قالب اعتبارات مصوب و درآمدها و سپرده ها و مطالبات قانوني و نگهداري حساب آنها .
• درخواست وجه از سازمان بازنشستگي کشور به منظور پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران .
• نگهداري حساب اعتبارات و تعهدات به تفکيک برنامه ها، فعاليتها،‌ پروژه ها و برحسب مواد بودجه تخصيصي و ارائه گزارش نهايي اعتبارات هزينه شده .
• تهيه و تنظيم ليست حقوق و اسناد هزينه هاي جاري، عمراني و انتقالي و فهرست کسور بازنشستگي و رسيدگي به اسناد آنها .
• صدور چک، حواله، تنخواه گردان و پرداخت هزينه هاي اداره کل با رعايت مقررات مربوطه .
• رسيدگي به اسناد اموال و کالاهاي خريداري شده از نظر انطباق با قوانين و مقررات مالي ورسيدگي به حساب کالاها و اموال وارده و صادره و پلاک کوبي و فروش و تحويل اموال و نگهداري اسناد هزينه و دفاتر اموال .
• نگهداري دفاتر معين ،‌روزنامه و کل و ثبت و طبقه بندي مستمر عمليات حسابداري و تهيه بيلان ماهانه و صورتحساب هاي ضروري اداره کل طبق قوانين و مقررات .
• نگهداري حساب تنخواه گردان،‌ بدهکاري، پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و تعقيب و تسويه و واريز آنها قبل از انقضاي مهلت قانوني .
• تهيه و توزيع پروانه هاي شکار به واحدهاي تابعه و نگهداري حساب آنها و حفظ و نگهداري اوراق بهادار .
• نگهداري حساب درآمدهاي اداره کل به تفکيک نوع درآمد .
• دريافت انواع صورتحساب ها و گزارشهاي مالي از واحدهاي تابعه و تفکيک و طبقه بندي آنها .
• تهيه و تنظيم صورت تفريغ بودجه در پايان هرسال .
• پاسخگويي به هيئت حسابرسان اعزامي از ديوان محاسبات در مورد رسيدگي به حسابهاي اداره کل و همکاري مطلوب جهت تسريع در بهبود امر رسيدگي .
. استخراج فهرست ماهانه تعهدات و هزينه هاي انجام شده اعم از بودجه جاري و عمراني به تفکيک فعاليت و پروژه و برحسب مواد بودجه و ارسال آن به ستاد .
بيشتر
شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»