تاریخچه
1400/1/22 یکشنبه اداره امور آزمایشگاه ها


-  شرح وظائف اداره امور آزمايشگاه ها
- ايجاد هماهنگي بين آزمايشگاه اداره کل و کليه آزمايشگاه های تابعه در جهت افزايش توان علمي و فني کادر آزمايشگاهي از طريق مبادله و انتقال اطلاعات و تجربيات فني موجود و تهيه ويکسان سازي دستورالعملهاي لازم در جهت استاندارد نمودن روش هاي نمونه برداري و آزمايشات مربوطه وخريد دستگاه ها وتجهيزات
- بررسي و نظارت بر عملکرد آزمايشگاههاي معتمد و صدور مجوز جهت متقاضيان جديد.
- انجام آزمايشات فيزيکي، شيميايي و بيولوژيک برروي نمونه هاي پسابهاي صنعتي، شهري، کشاورزي، همچنين آناليز مواد جامد بمنظور شناخت کمي و کيفي عوامل آلوده کننده در جهت کنترل آلودگيهاي زيست محيطي.
- نمونه برداري و آزمايش آب رودخانه ها و درياچه ها و تالاب ها و تجزيه و تحليل و ثبت مستمر نتايج حاصله با هدف پايش زيست محيطي.
- بسترسازي، نظارت و پيگيري بر اجراي خوداظهاري در پايش آلودگي هاي زيست محيطي در منابع آلاينده.
- پيگيري پايش لحظه اي خروجي صنايع ( فاضلاب و هوا) و اخذ داده ها و ارائه اطلاعات به حوزه معاونت فني.
- نظارت بر نحوه انجام پايش هاي ادواري زيست محيطي (خوداظهاري)انجام شده توسط ادارات تابعه.
- آزمايش برروي نمونه هاي حيات وحش به منظور تعيين عوامل و شناخت بيماري ها در همکاري با دامپزشکان .
- آزمايش نمونه هاي گياهان به منظور تعيين اثرات عوامل مختلف محيط زيست برروي آنها .
- بررسي نتايج حاصل از تحليل پارامترها و خواص فيزيکي آب مانند دما، شوري، چگالي، کدورت آب و نحوه توزيع سطحي و عمقي اين پارامترها در دريا.
- جمع آوري وآماده سازي نمونه هاي بيولوژيک طبق فرايندهاي مصوب جهت نگهداري در بانک ژن مرکزي.
بيشتر
شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»