تاریخچه
1400/1/22 یکشنبه اداره حقوقی
شرح وظائف اداره حقوقي

• نظارت براجراي قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست، بخشنامه ها، دستورالعملها و ضوابط ذيربط.
• انجام امور حقوقي اعم از حقوق قانوني وذاتي محيط زيست، رسيدگي وپاسخگويي به کليه امور مربوط به دعاوي، حمايت و معاضدت قضايي از کارکنان در حدود مأموريت اداري، رسيدگي به شکايات واصله از اشخاص و مراجع
• مطالعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست کشور به منظور ارائه پيشنهاد در مورد تهيه و تدوين لوايح و طرحهاي قانوني مرتبط با حفاظت محيط زيست به دفتر حقوقي سازمان.
• همکاري در تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح قانوني و آئين نامه ها، دستورالعمل هاي حقوقي و شيوه نامه هاي اجرائي قوانين مرتبط و اجراي بخشنامه ها، دستورالعملها و ضوابط صادره در سطح استان.
• طرح دعاوي مدني، جزايي و اداري و پيگيري صدور اجرائيه به طرفيت اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت حقوق اداره کل و انجام کليه اقدامات لازم در مراحل و مراجع قضايي نخستين، تجديدنظر، تشخيص، ديوان عالي کشور و ديوان عدالت اداري و دفتر رياست قوه قضائيه با هماهنگي سازمان.          
• حضور در مراجع قضايي و شبه قضايي در کليه دعاوي مرتبط با قراردادها و تصميمات در سطح اداره کل.
• حمايت و معاضدت قضايي از کارکنان اداره کل طبق قانون بويژه حضور به عنوان نماينده اداره کل در دعاوي مرتبط بايگان حفاظت محيط زيست .
• بررسي و اظهارنظر در مورد پرونده هاي قضايي، شبه قضايي و تخلفات اداري و انظباطي ، درخواست ارجاع امر به کارشناسي و حضور فعال در کليه مراحل مذکور.
• اعمال نظارت تخصصي و ارشاد قضايي در سطح اداره کل وشهرستان هاي مربوطه.
• پشتيباني ،رسيدگي وپاسخگويي به کليه امور مربوط به دعاوي املاک وامور ثبتي .
• تنظيم قراردادهاي موردنياز اداره کل با اشخاص حقيقي و حقوقي با همکاري واحد پشتيباني، فني و مهندسي.
• انجام امور حقوقي مرتبط در مورد کنوانسيون ها ، تفاهم نامه ها و موافقتنامه هاي اداره کل با ساير نهادها.
• وصول مطالبات مربوط به تعهدات وقراردادهاي اداره کل و مستند سازي اموال منقول وغير منقول اداره کل بر اساس قوانين ومقررات وهمکاري با دفتر حقوقي در اين خصوص وتهيه گزارشات لازم .
• تشکيل بانک اطلاعات املاک اعم از مستند وغير مستند ورسيدگي به کليه امور مربوطه وبررسي و جمع آوري اطلاعات در زمينه رفع نواقص وخلاهاي قانوني با همکاري واحدهاي ذيربط.
. تنظيم قراردادهاي موردنياز اداره محيط زيست شهرستان با اشخاص حقيقي و حقوقي با همکاري واحد پشتيباني، فني و مهندسي ونظارت حقوقي در مورد قراردادهاي منعقده.
بيشتر
شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»