تاریخچه
1401/2/23 جمعه

۱. ساماندهی‌ و برگزاري دوره هاي آموزشی‌ آموزش ضمن‌ خدمت‌ کارکنان اداره کل‌ به‌ صورت مستقل‌ یا با همکاري مرکز آموزش محیط‌ زیست‌ و تربیت‌ محیط‌ بان سازمان

۲. اجراي قوانین‌، مقررات استخدامی‌ و انجام امور پرسنلی‌ از قبیل‌ استخدام ، مرخصی‌ ها، ارتقاء انتصاب (تا سقف‌ مجاز)، انتقال (تا سقف‌ مجاز)، بازنشستگی‌ و تهیه‌ و صدور احکام مربوطه‌ و عقد یا تمدید یا تجدید قراردادهاي استخدامی‌، خرید خدمت‌ و سایر امور تفویضی‌ از سازمان

۳. اجراي احکام قطعی‌ هیات هاي رسیدگی‌ به‌ تخلفات اداري، دیوان عدالت‌ اداري و دادگاه هاي عمومی‌ و تهیه‌ و صدور احکام کارگزینی‌ مربوطه‌

۴. ایجاد بانک‌ اطلاعات پرسنلی‌ با هدف جمع‌ آوري، طبقه‌ بندي، تقسیم‌ و جاري نگهداشتن‌ اطلاعات مربوطه‌ و نیازهاي استخدامی‌ واحدها و تهیه‌ انواع آمارهاي پرسنلی‌ بر حسب‌ گروه، شغل‌، تحصیلات، سن‌، جنسیت‌ و ... و انجام بررسیهاي آماري مربوطه‌ و ارائه‌ گزارش ادواري به‌ مراجع‌ ذیصلاح

۵. صدور معرفی‌ نامه‌ یا گواهی‌ اشتغال و گواهی‌ حقوق کارکنان

۶. انجام امور مربوط به‌ حضور و غیاب کارکنان اداره کل‌ و تهیه‌ دستورالعمل‌ اجرایی‌ و نحوه انجام حضور و غیاب با رعایت‌ مقررات مربوطه‌

۷. اداره امور دبیرخانه‌، ثبت‌ و صدور، توزیع‌ ، تکثیر و ارسال مکاتبات و انجام امور نامه‌ رسانی‌ خارج از اداره کل‌ با استفاده از امکانات پستی‌

۸. اداره امور بایگانی‌ راکد و اجراي مقررات مربوط به‌ امحاء اوراق و مکاتبات اداري زائد و تنظیم‌ و اجراي شیوه هاي موثر بایگاهی‌ در واحدهاي اداره کل‌

٩. انجام اقدامات لازم در خصوص امور مربوط به‌ تعاونی‌، بیمه‌، امور فاهی‌ کارکنان اداره کل‌
 ١٠. انجام اقدامات لازم در خصوص اجراي مفاد طرح طبقه‌ بندي مشاغل‌ به‌ منظور آگاهی‌ از شرایط‌ احراز کارکنان اداره کل‌ و حصول صحت‌ طبقه‌ هاي شغلی‌ مستخدم شاغل‌ و مشمول بازنشستگی‌ و وظیفه‌ قانون مدیریت‌ خدمات کشوري.

١١. انجام امور بازنشستگی‌، بازخریدي، ازکار افتادگی‌ و... کارکنان اداره کل‌ و مطالعه‌ و بررسی‌ قوانین‌ و مقررات مربوط به‌ امور بازنشستگی‌ و مشترکین‌ صندوق هاي بازنشستگی‌ کارکنان متبوع.

١٢. اجراي دستورالعمل‌ ها ، بخشنامه‌ ها، آیین‌ نامه‌ ها و ضوابط‌ مربوط به‌ امور ساختمانی‌ و پیمانکاران و مهندسین‌ مشاور مورد تایید سازمان اداري و استخدامی‌ کشور و نظارت بر نحوه اجراي آنها

١٣. انجام امور مربوط به‌ معاملات عمده اداره کل‌ مانند مزایده و مناقصه‌ و تنظیم‌ اسناد و تکمیل‌ مدارك و مستندات ذیربط‌ و انجام امور دبیرخانه‌ کمیسیون معاملات و رعایت‌ اصول و مقررات ذیربط‌ با هماهنگی‌ امور حقوقی‌ اداره کل‌

١٤. تنظیم‌ و نگهداي حساب تنخواه گردان و سایر صورتحساب هاي ضروري و تهیه‌ و ارائه‌ گزارشهاي لازم 

١٥. انجام اقدامات لازم در خصوص ارزشیابی‌ و تعیین‌ صلاحیت‌ پیمانکاران و مشاوران ذیربط

‌ ١٦. ارایه‌ گزارش پیشرفت‌ انجام کار بر اساس جدول زمان بندي و نقشه‌ اجراي کار

١٧. پیش‌ بینی‌ و حصول اطمینان از منابع‌ مالی‌ معامله‌ (تامین‌ اعتبار)، تعیین‌ نوع معامله‌ - تهیه‌ اسناد معامله‌ - ارزیابی‌ کیفی‌ طرف معامله‌ - فراخوان معامله‌
 
١٨. دریافت‌ پاکت‌ هاي پیشنهادي، ارزیابی‌ پیشنهادها و تعیین‌ برنده معامله‌ - انعقاد قرارداد و ابلاغ آن به‌ طرف معامله‌ - تجدید یا لغو معامله‌

١٩ . نگهئاري و طبقه‌ بندي اسناد مربوط به‌ معاملات نظیر نقشه‌ هاي اجراي کار و جداول زمان بندي

 ٢٠. اداره امور انبار و انجام امور مربوطه‌ به‌ بیمه‌ و شماره گذاري وسائط‌ نقلیه‌ موتوري و شناورها

٢١ . تنظیم‌ لیست‌ اموال و کالاهاي مورد نیاز اداره کل‌ و خرید آنها بر اساس اعتبارات مصوب با رعایت‌ مقررات

 ٢٢. اجراي سیاست‌ ها و برنامه‌ هاي فنی‌ و مهندسی‌ سازمان در راستاي تحقق‌ اهداف سازمان در سطح‌ اداره کل‌ شامل‌: نقشه‌
ساختمان ها در مناطق‌ شهري و مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌، حصارکشی‌ ها و تاسیسات مستقر در مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌ با همکاري معاونت‌ فنی‌ و ارائه‌ برنامه‌ اجرایی‌ طرح هاي پیش‌ بینی‌ شده و پیشنهاد اعتبار

٢٣. اولویت‌ بندي و مطالعات توجیهی‌ در خصوص طرح هاي فنی‌ و مهندسی‌ استانی‌ تهیه‌ شرح خدمات مهندسی‌
 
٢٤. تهیه‌ و تدوین‌ طرح جا و مکان واحدهاي اداره کل‌ استان

٢٥. انجام اقدام لازم در جهت‌ تامین‌، نگهداري و توزیع‌ تجهیزات، ماشین‌ آلات، ملزومات اداري و مصرفی‌ بین‌ واحدها بر اساس نیازها و درخواست‌ هاي مورد نظر

٢٦. انجام کلیه‌ امور مربوط به‌ نگهداري، تعمیر و سرویس‌ وسائط‌ نقلیه‌ موتوري، موتورهاي مولد برق،پمپ‌ هاي آب، وسایل‌ فنی‌ و تجهیزات ساختمان و فضاي سبز، تلفن‌ ها، بی‌ سیم‌ ها و ابنیه‌ ملکی‌ همچنین‌ نظارت بر حوزه خدمات اداره کل‌.
بيشتر
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»