تاریخچه
1391/12/22 سه‌شنبه اداره آموزش و مشارکت مردمی
شرح وظایف:

١. اجراي برنامه‌ آموزش همگانی‌، اشاعه‌ و ترویج‌ فرهنگ‌ محیط‌ زیست‌.

 ٢. نظارت بر انتشار آثار و تالیفات با موضوعات مختلف‌ محیط‌ زیست‌ در حوزه فعالیت‌ هاي اداره کل‌ و نیازسنجی‌ آن.

٣. تهیه‌ و تولید منابع‌ آموزشی‌ (نوشتاري - شنیداري-دیداري) براي گروه هاي مخاطب‌ بر اساس نیازهاي آموزشی‌ با بهره گیري از شیوه هاي نوین‌.

٤. بهره گیري از موزه ها و نمایشگاه هاي تنوع زیستی‌ جهت‌ آموز و تنویر افکار عمومی‌.

۵٥. انجام طرح ها و پروژه هاي افکارسنجی‌ جهت‌ بررسی‌ میزان تاثیرگذاري آموزش هاي ارائه‌ شده به‌ گروههاي مخاطب‌.

٦. جلب‌ مشارکت‌ مردمی‌ و ساماندهی‌ فعالیت‌ سازمان هاي مردم نهاد در حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ استان.

۷. نیازسنجی‌ و تعیین‌ اولویت‌ هاي مطالعاتی‌ و پژوهشی‌ در حوزه محیط‌ زیست‌ با توجه‌ به‌ ضرورت ها و نیازهاي استانی‌ با همکاري معاونت‌ هاي تخصصی‌ و تلاش در زمینه‌ تصویب‌ طرح ها و پروژه هاي مطالعاتی‌ و پژوهشی‌ در سطح‌ استان و
سازمان.

 ٨. انتشار نتایج‌ و دستاوردهاي طرح ها و پروژه هاي پژوهشی‌ - گزارش سالانه‌ محیط‌ زیست‌ استان.

٩. تشویق‌ و حمایت‌ از محققان و فعالان عرصه‌ حفاظت‌ از محیط‌ زیست‌ استان (جایزه ملی‌ محیط‌ زیست‌).

 ١٠. همکاري با ستاد در بهره گیري از فناوري هاي نوین‌ محیط‌ زیست‌ و بکارگیري آن در مدیریت‌ منابع‌ و حفاظت‌.

١١. توسعه‌ و تجهیز کتابخانه‌ اداره کل‌ با رویکرد گردآوري منابع‌ علمی‌ تخصصی‌ و اشاعه‌ اطلاعات سازمان یافته‌ به‌ مراجعین‌. 

١٢. انجام سایر امور مربوط که‌ از سوي مدرکل‌ استان ارجاع می‌ شود.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»