تاریخچه
1400/1/22 یکشنبه اداره پشتیبانی، فنی و مهندسی
شرح وظائف اداره پشتيباني و فني و مهندسی

• اجراي دستورالعمل ها، بخشنامه ها،‌ آيين نامه ها و کليه ضوابط مربوط به امور ساختماني و پيمانکاران و مهندسين مشاور از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و ابلاغ به واحدهاي استاني و ذيربط و نظارت بر نحوه اجراي آنها.
• انجام امورمربوط به معاملات عمده اداره کل مانند مزايده و مناقصه و تنظيم اسناد و تکميل مدارک و مستندات ذيربط و انجام امور دبيرخانه کميسيون معاملات و رعايت اصول و مقررات ذيربط با هماهنگي امور حقوقي اداره کل .
• تنظيم و نگهداري حساب تنخواه گردان و ساير صورتحساب هاي ضروري و تهيه و ارائه گزارشهاي لازم.
• انجام اقدامات لازم در خصوص ارزشيابي و تعيين صلاحيت پيمانکاران و مشاوران ذيربط .
• ارايه گزارش پيشرفت انجام کار براساس جدول زمان بندي و نقشه اجراي کار .
• پيش بيني و حصول اطمينان از منابع مالي معامله(تامين اعتبار) - تعيين نوع معامله - تهيه اسناد معامله- ارزيابي کيفي طرف معامله- فراخوان معامله .
• دريافت پاکت پيشنهادي، ارزيابي پيشنهادها و تعيين برنده معامله - انعقاد قرارداد و ابلاغ آن به طرف معامله-تجديد يا لغو معامله .
• نگهداري و طبقه بندي اسناد مربوط به معاملات نظير نقشه هاي اجراي کار وجداول زمان بندي .
• اداره امورانبارو انجام امورمربوطه به بيمه و شماره گذاري وسائط نقليه موتوري و شناورها .
• تنظيم ليست اموال و کالاهاي مورد نياز اداره کل و خريد آنها براساس اعتبارات مصوب با رعايت مقررات
• اجراي سياست ها و برنامه هاي فني و مهندسي سازمان در راستاي تحقق اهداف سازمان در سطح اداره کل.شامل: نقشه ساختمان ها در مناطق شهري و مناطق تحت مديريت، حصارکشي ها و تاسيسات مستقر در مناطق تحت مديريت با همکاري معاونت فني و ارائه برنامه اجرايي طرح هاي پيش بيني شده و پيشنهاد اعتبار .
• اولويت بندي و مطالعات توجيهي در خصوص طرح هاي فني و مهندسي استاني تهيه شرح خدمات مهندسي.
• تهيه و تدوين طرح جا و مکان واحدهاي حوزه مرکزي سازمان.
• انجام اقدام لازم در جهت تامين ، نگهداري وتوزيع تجهيزات، ماشين آلات ، ملزومات اداري ومصرفي بين واحدها براساس نيازها ودرخواستهاي مورد نظر.
• انجام کليه امور مربوط به نگهداري ، تعمير و سرويس وسائط نقليه موتوري، موتورهاي مولد برق، پمپ‌هاي آب، وسايل فني و تجهيزات ساختمان و فضاي سبز، تلفن ها، بيسيم ها و ابنيه ملکي سازمان و همچينن نظارت برتنظيف مستمر ساختمانهاي حوزه مرکزي و محوطه هاي مربوط.
بيشتر
شعار سال 1400 «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»