دستورالعملها
دوشنبه 28 خرداد 1397 آخرین دستورالعمل واردات ، صادرات و ترانزیت پسماندها براساس مفاد کنوانسیون بازل
تهیه و تنظیم : دبیر خانه صدور مجوز های واردات صادرات پسماندها و مواد شیمیایی خطرناک ( مستقر در معاونت محیط زیست انسانی شهریور 1396)
مقدمه
     پیرو عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زائد زیان بخش و دفع آنها (مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 31/6/1371) هرگونه حمل و نقل برون مرزي پسماندهاي خطرناک و سایر پسماندها به کشور يا از طريق کشور در چارچوب قوانين و مقررات کنواسيون بازل انجام می شود.
این كنوانسيون در 22 مارس سال 1989 توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و در پاسخ به نگراني كشورهاي درحال توسعه به دلیل محدوديت تواناييهاي فني و مالي آنها جهت مقابله با انباشت غيرقانوني پسماندهاي خطرناك به تصويب كشورهاي عضو سازمان ملل رسيد و در5 مي سال 1992 در جهان لازم الاجرا گرديد. تعداد اعضاء كنوانسيون در حال حاضر 186 کشور است. در این ارتباط و پیرو عضویت جمهوری اسلامی ایران، معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ذیصلاح کشور برای کنوانسیون مذکور و به شرح ذیل می باشد.
    لازم به ذکر است پیگیری و اجرای کلیه مفاد کنوانسیون به جز صدور مجوز های واردات صادرات و ترانزیت پسماندها از طریق دفتر آب و خاک انجام می شود و صدور مجوز های مذکور بر اساس دستورالعمل ها و رویه های اعلام شده و منطبق بر مفاد کنوانسیون توسط دبیر خانه مربوطه مستقر در معاونت محیط زیست انسانی  و با تایید نهایی مرجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت .
این شیوه نامه براساس ماده 14 قانون مدیریت پسماند مصوب مورخ 17/3/83  مجلس شورای اسلامی و نیز مفاد کنوانسیون بازل مصوب 31/6/1371 مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است.
ضمنا لازم است تنها بر اساس این  شیوه نامه به عنوان آخرین رویه مورد نظر این سازمان اقدام گردد.
تعاریف :
در اين شیوه نامه  واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي روند:
 • مرجع :  مرجع ذیصلاح ملي کنوانسیون بازل درکشور (معاون محيط زيست انساني)
 • اداره کل : اداره کل حفاظت محیط زیست استان محل استقرار واحد متقاضي
 • محموله : محموله حاوی پسماند
 • دفع:  به معنيهر عملياستكه در ضميمه 4 كنوانسيون مشخصشدهاست (پیوست 1 الحاقیه شماره 4 کنوانسیون بازل)
 • كد آيسيك: كد مندرج در پروانه بهره برداري مربوطه به طبقه بندی مرجع کلیه فعالیت های اقتصادی
 • کشور عضو: کشور عضو کنوانسیون بازل
 • دبیر خانه : دبیرخانه صدور مجوز های واردا- صادرات و ترانزیت پسماندها و مواد شیمیایی خطرناک
 • مدیریت صحیح زیست محیطی : رعایت مراحل حصول اطمینان از مدیریت پسماند به منظور حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در مقابل آثار زیانبار ناشی از پسماندها
 • واحد بازیافت: واحد صنعتی محل بازیافت پسماند که دارای پروانه بهره برداری و مدیریت صحیح زیست محیطی پسماند مورد بازیافت باشد.
 • پسماند خطرناک : پسماندهای مندرج در الحاقیه 8 کنوانسیون بازل
 • ( فهرست A متن انگلیسی یا فهرست الف متن فارسی کنوانسیون )
 • سایر پسماندها : پسماندهای مندرج در الحاقیه 2 کنوانسیون بازل
 • پسماندهای که خطرناک نبودن آنها محرز می شود : پسماندهای مندرج در الحاقیه 9 کنوانسیون بازل
( فهرستB  متن انگلیسی یا فهرست ب متن فارسی کنوانسیون)  مانند قراضه فلزات ، ضایعات کاغذ ، ضایعات پلاستیک ، سرامیک و شیشه و....)
الف)  شرایط واردات :
 1. واردات پسماندهاي مشمول الحاقيه شماره 8 و 2 كنوانسيون بازل ممنوع مي باشد.
تبصره : در صورت ضرورت و وجود موارد خاص برای الحاقیه شماره 8 ، انجام واردات منوط به طرح موضوع در دبیر خانه و موافقت نهایی مرجع ذیصلاح و طی مراحل ذیل در این خصوص است.
 1.  واردات پسماند های خطرناک از كشور غیرعضو به کشور ممنوع است.
تبصره : نام و آدرس مراجع ذیصلاح کشورهای عضو در سایت کنوانسیون بازل  ( تصویر پیوست 2)
 1. پیش از هر گونه اقدام (قبل از انجام هر گونه ثبت سفارش) تسلیم درخواست واردات ابتدا توسط واحد بازیافت به اداره کل  و ارائه مدارک مورد نیاز منطبق بر موارد اعلام شده در بخشنامه شماره 46616/95 مورخ 26/10/95  و از سوی مرجع ذیصلاح ( پیوست شماره 3)
 2. مجوز واردات صرفا برای واحد های بازیافت يا دفع با توجه به كد آيسيك و پروانه بهره برداري، درصورت تائيد مديريت زیست محیطی آنها و ارائه کلیه مدارک اعلام شده از طرف اداره کل ، توسط مرجع صادر می گردد.
 3. مسئولیت هرگونه حادثه و ایجاد آلودگی و رفع آلودگی ناشی از آن به عهده وارد کننده است.
 4. متقاضيان دارنده مجوز واردات پسماند موظف به اعلام  موارد ذیل به اداره کل می باشند:
الف- نوع و مقدار پسماند
ب- زمان ورود پسماند به كشور
ج- نام کشور مبدا تولید پسماند به تفکیک در هر پروفرم
تبصره:  پس از صدور مجوز هيچگونه درخواستي مبني بر ايجاد تغيير در مندرجات مجوز از قبيل تغيير گمرك محل ترخيص، كشور مبداء، مقدار و ... اعمال نخواهد شد.
د)  اعلام وصول پسماند در واحد مربوطه به اداره کل
ذ) اعلام پايان انجام فرايند بازيافت يا امحاء به اداره کل
تبصره : انجام فرآیند صدور مجوز برای پارتهای بعدی منوط به ارائه مستندات بند د و ذ به اداره کل می باشد.
 1. در خصوص واردات پسماند ها رعایت استاندارد ملي كشور  براي بستهبندي و حمل و نقلمواد ويژه با شماره استاندارد ايران (2925)، بستهبندي، برچسبگذاري و حمل و نقل و همچنین آئین نامه اجرائی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک مصوب هیات محترم وزیران به شماره 44870/ ت 22029/ ه مورخ 27/12/80 و اصلاحیه شماره 44972/ت/31325 مورخ 13/8/1383ضروری خواهد بود.
 2. مسئولیت هرگونه حادثه و ایجاد آلودگی و رفع آلودگی ناشی از آن به عهده وارد کننده است.
 • شرایط صادرات  :
  1. صادرات پسماندهاي مشمول الحاقيه شماره های 2 ،  8 و 9 كنوانسيون بازل منوط به اخذ مجوز از مرجع و بر اساس شرایط ذیل خواهد بود.
  2. پیش از هر گونه اظهار در گمرکات کشور ، تسلیم درخواست صادرات ابتدا توسط صادر کننده به اداره کل  و ارائه مدارک مورد نیاز منطبق بر موارد اعلام شده در در بخشنامه شماره 46616/95 مورخ 26/10/95 مرجع
  3. تسلیم مدارک بازل کشور مقصد :
جهت اطمینان مرجع از موافقت کشور مقصد با صادرات پسماند انجام یکی از دو رویه ذیل ضروری است.
رویه 1 :
 • تسلیم تاییدیه کتبی مرجع ذیصلاح کشور مقصد مبنی بر تایید واردات پسماند با مشخصات محموله مورد نظر به زبان انگلیسی و ممهور به مهر تأیید صحت نامه توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد به اداره کل  و یا دریافت تاییدیه مذکور از طریق پست الکترونیکی ( ایمیل از مرجع کشور مقصد به مرجع کشور ایران بر اساس آدرس های اعلام شده در سایت کنوانسیون بازل تصویر پیوست شماره2 )
رویه 2 :
 • تکمیل فرم اظهارنامه کنوانسیون بازل به زبان انگلیسی توسط صادر کننده و ارسال آن به اداره کل
تبصره : درصورتی که جهت تعیین نوع پسماند ( تعیین خطرناک و غیر خطرناک ) نیاز به آزمایش باشد، نمونه گیری و آنالیز از پسماند توسط آزمایشگاه معتمد پیش از بارگیری در محل انبارش پسماند انجام و نتایج به اداره کل اعلام گردد. ( هزینه آنالیزها به عهده صادر کننده است).
 • مکاتبه مرجع با مرجع ذیصلاح کشور مقصد و در صورت وجود با کشورهای محل عبور برای دریافت مجوز صادرات ( حداقل زمان طبق کنوانسیون 60 روز کاری )
  1. ارائه اطلاعات بيمه نامه و قرارداد بين صادر کننده و خریدار
تبصره : مسئولیت هرگونه حادثه و ایجاد آلودگی و رفع آلودگی ناشی از آن بر اساس این بند تعیین می گردد.
  1. در خصوص پسماند های الحاقیه  8 صادركننده بايد زمان دقيق بارگيري را به اداره كل جهت نظارت و انجام هماهنگیهای لازم امور گمرکی اطلاع دهد. اداره کل نیز مرجع را از امور مربوطه آگاه نماید.
  2. در خصوص صادرات پسماند ها رعایت استاندارد ملي كشوربراي بستهبنديو حملو نقلمواد ويژه با شماره استاندارد ايران (2925)، بستهبندي، برچسبگذاري و حمل و نقل و همچنین آئین نامه اجرائی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک مصوب هیات محترم وزیران به شماره 44870/ ت 22029/ ه مورخ 27/12/80 و اصلاحیه شماره 44972/ت/31325 مورخ 13/8/1383ضروری خواهد بود.
 • شرایط ترانزیت:
 1. ترانزیت خارجی کلیه پسماندهای الحاقیه 2 و 8 کنوانسیون از طریق خاک کشور ممنوع می باشد.
 2. ترانزیت داخلی کلیه پسماندها عینا واردات پسماندها محسوب شده و لازم است بر اساس شرایط اعلام شده در این شیوه نامه عمل گردد.
 3. ترانزیت خارجی پسماندهای الحاقیه 9 کنوانسیون بازل نیازمند اخذ مجوز از اداره کل محل استقرار گمرکات ورود و با ارائه مدارک ذیل می باشد.
ارائه نامه گمرک اظهار کننده مبنی بر ترانزیت-  نام گمرک اظهار کننده - نام گمرک محل خروج - کپی کارت ملی و شماره تلفن همراه مدیرعامل شرکت ترانزیت کننده پروفرم - اظهار نامه گمرک- پروانه فعالیت و شماره شناسه شرکت- تصویر بیمه نامه باربری- ثبت تعهد شامل (عدم بارگیری و تخلیه در طول مسیر عبور- پاکسازی در صورت وقوع حادثه- سند عبوری ترانزیت
 • نحوه ترخیص پسماندها از  مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
     در خصوص ترخیص پسماندها و ضایعات از  مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی کشور، مشروط به حصول اطمینان از اینکه منبع تولید پسماند مربوط به منطقه آزاد و یا ویژه می باشد (نه خارج از سرزمین حاکمیتی کشور) همان رویه نقل و انتقالات پسماندهای بین استان ها  مورد عمل قرار گیرد. بدیهی است در این خصوص لازم است مدیرعامل منطقه آزاد ویا ویژه اقتصادی طی مکاتبه  ای این موضوع را رسما به اداره کل محل استقرار گمرک اعلام نماید.
      لذا ضروری است طبق نامه مذکور هماهنگی های لازم بین ادارات کل استانهای مبدا ( محل استقرار منطقه آزاد و ویژه اقتصادی ) و مقصد پسماند صورت گرفته  و در صورت اعلام موافقت کتبی  با انتقال پسماند توسط اداره کل محل امحای پسماند(استان مقصد)، مراتب به اداره کل مبداء جهت انجام اقدامات مربوط به ترخیص پسماند از گمرک اعلام گردد.
شایان ذکر است در صورتیکه منبع تولید پسماند یا ضایعات، فرا سرزمینی و  مربوط به سایر کشور ها باشد و بنا باشد از طریق  منطقه آزاد و یا ویژه اقتصادی وارد کشور شود ، مشمول قوانین و مقررات قانون بازل بوده و لازم است  بر اساس موارد مندرج در  بند الف همین شیوه نامه  برای واردات عمل گردد.
در خصوص صادرات پسماند و ضایعات از طریق مناطق آزاد ویا ویژه اقتصادی به سایر کشور ها نیز موارد مندرج در بند ب (شرایط صادرات ) اجرا خواهد شد.
نکات کلی مربوط به شیوه نامه :
 1. هرگونه انتقال و خريد و فروش مجوز واردات ، صادرات و ترانزیت ، ممنوع و با متخلفين ضمن اينكه بر اساس ماده 14 ، 16و 17 قانون مديريت پسماند برخورد خواهد شد، از صدور مجوزهای بعدی نيز محروم خواهند شد.
 2. پسماند هایی كهبه علتراديو اكتيو بودنمشمولسيستمهاي ديگر بينالملليكنترل ميباشند، در چارچوباينكنوانسيون قرار نميگيرند.
 3. پسماندهایناشياز عملياتمعمول كشتيها، كه دفعآنها مشمولسند بينالملليديگريميباشد، در چارچوب اينكنوانسيون قرار نميگيرند.
2/7/96 دبیر خانه صدور مجوز های واردات ، صادرات و ترانزیت پسماند ها و مواد شیمیایی خطرناک
پیوست ها در صفحات بعد
پیوست شماره 1:
‌‌الحاقیه شماره 4
‌عملیات دفع
‌الف - عملیاتی که منجر به امکان جبران منبع اولیه، بازیافت، احیا، استفاده مجدد مستقیم یا هر نوع کاربرد جایگزینی نمی‌گردد.
‌بخش الف شامل کلیه عملیات دفع است که به طور عملی به کار برده می‌شود.

 D1دفع در زمین یا روی زمین (‌مانند دفن در زمین و غیره)
D2 اصلاح زمین (‌مانند تجزیه بیولوژیکی  پسماندها مایع یا لجن در خاکها و غیره)
D3 تزریق در اعماق زمین (‌مانند تزریق در چاه‌ها، غارهای نمکی یا اماکن طبیعی)
D4 دفن سطحی (‌مانند دفع مایعات یا لجن‌های زائد در گودالها، استخرها، حوضچه‌ها و غیره).
D5 دفن با مهندسی ویژه (‌مانند قرار دادن  پسماندها در کپسولهای دربسته و ایزوله از یکدیگر و از محیط و غیره)
D6 رهاسازی در آب غیر از دریاها و اقیانوس‌ها.
D7 رهاسازی در دریا یا اقیانوس شامل جای دادن در بستر دریا.
D8 تصفیه بیولوژیکی که در جای دیگر این الحاقیه معین نشده‌ است که منجر به ترکیبات یا مخلوط های نهایی می شودکه بوسیله هریک از روشهای بخش الف دفع شوند.
D9 اصلاح فیزیکی، شیمیایی، که در جای دیگر این الحاقیه مشخص نشده‌اند شامل مواد
یا مخلوطی از  پسماندها منتج از این روش می‌باشند که در‌عملیات بخش اول مطرح
می‌شوند (‌مانند تبخیر، خشک کردن، آهکی کردن، خنثی سازی، ترسیب و غیره)

D10 سوزاندن در خشکی.
D11 سوزاندن در دریا.
D12 انباشتندائمی (‌مانند قرار دادن ظروف حاوی  پسماندها در معدن و غیره)
D13 مخلوط کردن قبل از هر یک از عملیات مندرج در بخش الف.
D14 بسته‌بندی قبل از هر یک از عملیات مذکور در بخش الف.
D15 انبار کردن موقت جهت انجام هر یک از عملیات مذکور در بخش الف.

 
ب- عملیاتی که منجر به امکان جبران منبع اولیه، بازیافت، احیا، استفاده مجدد مستقیم یا هر نوع کاربرد جایگزینی می‌گردد.
‌بخش (ب) شامل هر گونه عملیات مربوط به موادی می‌شود که از لحاظ قانونی به عنوان پسماندها خطرناک تعیین گردیده و همچنین عملیات مذکور در‌بخش (‌الف) شامل حال آنها می‌شود.

R1 استفاده  پسماندها به عنوان سوخت (‌غیر از روش سوزاندن به طریق مستقیم) با تولید انرژی.
R2 بازیافت و احیای حلالها.
R3 بازیافت و احیای مواد آلی که به عنوان حلال به کار نمی‌روند.
R4 بازیافت و احیای فلزات و ترکیبات فلزی.
R5 بازیافت و احیای سایر مواد غیر آلی.
R6 تولید مجدد اسیدها و بازها.
R7 بازیابی ترکیبات مورد استفاده برای کاهش آلودگی.
R8 بازیابی ترکیبات از کاتالیزورها.
R9 استفاده مجدد از روغنهایی که در پالایش و یا موارد دیگر به کار می‌روند.
R10 استفاده برای اصلاح زمین به منظور استفاده از آن در کشاورزی یا توسعه اکولوژیکی.
R11 استفاده از مواد باقیمانده حاصل از هر یک از عملیات مذکور در شماره‌های 1 تا
R12 تغییر پسماندها برای هر یک از عملیات مذکور در شماره‌های 1 تا 11.
R13 جمع‌آوری مواد به منظور استفاده از آنها در عملیات مربوط به بخش (ب)

پیوست شماره 2:

2/7/96 سازمان حفاظت محیط زیست معاونت محیط زیست انسانی دبیر خانه صدور مجوز های واردات - صادرات پسماندها و مواد شیمیایی خطرناک

 

پیوست 1  : فهرست کالاهای مشمول اخذ مجوز (  پسماندها و مواد شیمیایی  ) ، مندرج در ضمائم کتاب مقررات صادرات واردات

 
الف) مواد شیمیایی مخرب لایه ازون  مندرج در ضمیمه 2  کتاب مقررات صادرات واردات ( پروتکل مونترال) 
(مرجع صادر کننده مجوز ، دفتر حفاظت از لایه اوزون ، سازمان حفاظت محیط زیست )
ب) مواد شیمیایی نو با کاربرد صنعتی مندرج در ضمیمه 4 کتاب مقررات صادرات واردات ( کنوانسیون روتردام) 
ج) پسماند های مشمول کنوانسیون بازل و الحاقیه های آن مندرج در ضمیمه 3 کتاب مقررات صادرات واردات ( کنوانسیون بازل)
د) مواد شیمیایی آلی پایدار نو و با هر دو کاربرد صنعتی و کشاورزی  مندرج در پیوست 2 نامه (  کنوانسیون استکهلم ، بزودی در کتاب در ضمیمه ها درج خواهد شد به شرح جدول پیوست)
ذ) انواع آزبست و کالاهای آزبستی  ( مرجع صادر کننده مجوز ، مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ، معاونت محیط زیست انسانی )
نکات قابل توجه : 
 1. وارادت صادرات کلیه کالاها و مواد شیمیایی مذکور که از حالت نو خارج شده باشند و فاقد بسته بندی و برچسب استاندارد مربوط به کارخانه تولید کننده و مشخصات کشور صادر کننده باشند و همچنین تحت عناوین پسماند ، ضایعات ، مستعمل  بقایا ، آخال و ... ثبت شده باشند مشمول شرایط مربوط به بند 3 ( کنوانسیون بازل در خصوص نقل و انتقالات فرامرزی پسماندها )  بوده و نیازمند اخذ مجوز ازاین سازمان می باشند.
 2. ترانسفورموتورها، خازنها يا ديگر ظروف‌ (Stock) حاوي‌ سيالات‌ و همچنین روغن های ترانسفورموتورها و خازنها نیازمند اخذ مجوز از این سازمان می باشند (لازم به ذکر است واردات هر گونه ترانسفورموتورها، خازنها و سایر ظروف حاوی روغن های مستعمل که دست دوم و یا کهنه می باشند به کشور ممنوع و صادرات آنها نیازمند اخذ مجوز ازاین سازمان است)
 3. روغن ترمز ، گیربکس ، روغن های روان کننده و سایر روغن ها ی نو ، اظهار شده بدون PCB  و  با بسته بندی و برچسب استاندارد نیازمند اخذ مجوز از این سازمان  نیستند.
 • مرجع صادر کننده مجوز برای کنوانسیون بازل ، روتردام و استکهلم و سایر پسماندها و مواد و کالا های ضایعاتی  ( موضوع بند های ب، ج ، د )  - اداره کل حفاظت محیط زیست استان (مجوز اولیه) و  معاونت محیط زیست انسانی ( مجوز نهایی) است.
 • مرجع صادر کننده مجوز برای موضوع بند های ب، ج ، د  (کنوانسیون های بازل ، روتردام و استکهلم) و سایر پسماندها و مواد و کالا های ضایعاتی  - اداره کل حفاظت محیط زیست استان (مجوز اولیه) و  معاونت محیط زیست انسانی ( مجوز نهایی) است.
 • مرجع ذیصلاح ملی  برای واردات صادرات آفت کش های مندرج در ضمیمه شماره 4 کتاب مقررات صادرات و واردات  ( موضوع بند ب ، کنوانسیون روتردام ) سازمان حفظ نباتات است.
ضمیمه 2 ، ضمیمه 3 و ضمیمه 4  کتاب مقررات صادرات واردات  ( پسماندها و مواد شیمیایی مشمول اخذ مجوز ) و جدول در

پیوست2


پیوست 2-  

                                                                                      ( كنوانسيون استكهلم) مرجع ذیصلاح ملی  سازمان حفاظت محیط زیست

ردیف

نام ماده شیمیایی ( آلاینده آلی پایدار)

نام لاتین ماده شیمیایی

شماره ثبت

(CAS Number)

نوع کاربرد

1

آلدرين

Aldrin

309-00-2

سم كشاورزي

2

ديلدرين

Dieldrin

60-57-1

سم كشاورزي

3

 د.د.ت

DDT

50-29-3

سم كشاورزي

4

اندرين

Endrin

72-20-8

سم كشاورزي

5

 كلردان

Chlordane

57-74-9

سم كشاورزي

6

ميركس

Mirex

2385-85-5

سم كشاورزي

7

هپتاكلر

Heptachlor

76-44-8

سم كشاورزي

8

 توكسافن

Toxaphene

8001-35-2

سم كشاورزي

9

پلی کلره بی فنیل ها  PCBs

Polychlorinated biphenyls (PCB)

1336-36-3

مواد شيميايي صنعتي

10

هگزاكلروبنزن

Hexachlorobenzene (HCB) 

118-74-1

مواد شيميايي صنعتي

11

دي اكسين

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)

-

محصولات جانبي

12

فوران

Polychlorinated dibenzofurans (PCDF) 

-

محصولات جانبي

13

کلرودکن

chlordecone

143-50-0

آفت کش

14

هگزا برومو بی فنیل

hexabromobiphenyl

36355-01-8

ماده صنعتی

15

هگزا برمو دی فنیل اتر  و

هپتا برمو دی فنیل اتر

hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether

2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (BDE-153,

 CAS No: 68631-49-2),

 2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (BDE-154,

CAS No: 207122-15-4),

2,2',3,3',4,5',6 heptabromodiphenyl ether (BDE-175,

CAS No:446255-22-7), 2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (BDE-183,

CAS  No: 207122-16-5

ماده صنعتی

16

هگزا کلرو سیکلو هگزان آلفا

alpha hexachlorocyclohexane

319-84-6

آفت کش/ محصول جانبی

17

هگزا کلرو سیکلو هگزان بتا

beta hexachlorocyclohexane

319-85-7

آفت کش/ محصول جانبی

18

لیندین

lindane

58-89-9

آفت کش

19

پنتا کلرو بنزن

pentachlorobenzene

608-93-5

آفت کش/ ماده صنعتی/ محصول جانبی

20

پر فلورو اکتان سولفونیک اسید و

نمکهای آن و پرفلورو اکتان سولفونیل فلوراید

perfluorooctane sulfonic acid,

 its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride

1763-23-1

              307-35-7 (2795-39-3, 29457-72-5, 29081-56-9,       70225-14-8, 56773-42-3,   251099-16-8)

ماده صنعتی

21

تترا برمو دی فنیل اتر پنتا برمو دی فنیل اتر

tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether

2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47,

CAS No: 40088-47-9)

and  2,2',4,4',5-pentabromodiphenyl ether (BDE-99,       CAS No: 32534-81-9)

ماده صنعتی

بيشتر
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»